Omgeving, stadsontwikkeling en patrimoniumbeheer

Wat als … Herentals een stad is met een duidelijk plan!

De as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan wordt een aangename verbindings- en ontsluitingsas voor fietsers, voetgangers en auto’s. We willen een groene fiets- en wandelboulevard die zich ontplooit tussen jachthaven en Kempense Heuvelrug, als link tussen Begijnhofpark, Stadspark en Netevallei, als centrale ader naar het station, scholencampussen, administratieve diensten, … met vele trage verbindingen naar zowel het natuurlijke valleigebied als het dynamisch stadscentrum. De woon- en belevingskwaliteit langsheen deze as wordt nog bevorderd door terug water te brengen op deze as als link naar de voormalige gedempte vaart.

Bij de verdere ontwikkeling van het stadsdeel Wuytsbergen/Ekelen bewaken we zeer goed de eerder uitgewerkte visie. Verdere woonontwikkeling zal gepaard gaan met verbeteren van de verkeersleefbaarheid in het gebied, het openmaken van trage aangename verbindingen, het openstellen van het waardevolle bos, het herwaarderen van verborgen historische parels, het inrichten van kwalitatief publiek domein... Kortom, toekomstige ontwikkeling waar iedereen beter van wordt!

We onderhandelen verder met aangelanden om ter hoogte van de tijdelijke parking in het binnengebied tussen Stadspark en Hofkwartier, een ondergrondse parking te realiseren die ook de parkeerplaatsen van de Grote Markt kan opvangen. Zo kunnen we dit gebied opwaarderen als een stadsdeel met hedendaagse woningen in de nieuwe parkomgeving en kunnen we onze historische Grote Markt terug inzetten om beleving, amusement en aantrekkingskracht te garanderen. Dit binnengebied moet plaats bieden voor de vernieuwde stadsfeestzaal en fuifzaal.

Historisch waren onze stad en dorpen dooraderd met kleine veldwegen. We willen deze trage wegen terug opwaarderen. De afgelopen jaren werd met de hulp van vrijwilligers de toestand zeer goed in kaart gebracht en werd duidelijk waar paden verdwenen zijn of slecht toegankelijk zijn. Met deze verworven informatie kunnen we nu zeer doelgericht paden heropenen , verbeteren en missing links wegwerken. Veilig en binnendoor te voet of met de fiets naar school, naar het werk, naar de jeugdbeweging, gaan sporten… of dichtbij uren via trage wegen wandelen in de bossen, in het mooie landbouwlandschap of de natuurgebieden. In Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is dit mogelijk, dit is echt uniek. Bovendien willen we deze trage wegen ook maximaal toegankelijk maken voor minder mobiele mensen met rolwagen of scooter, ook zij moeten kunnen genieten van deze veilige en aangename paden.

De publieke ruimte binnen het Begijnhof wordt verbeterd. De kasseien zijn ondertussen bijzonder moeilijk begaanbaar geworden, dit wegdek wordt gerepareerd en teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp zodat het historisch karakter wordt hersteld. Gelijktijdig met deze werken wordt het Begijnhof autovrij gemaakt, met uitzondering voor hulpdiensten en ceremoniewagens.

De Heistraat in de bossen van de Heuvelrug en de Ridderberg in de omgeving van de molen in Noorderwijk ontharden we.

In Morkhoven willen we het open landschap dat tot in de dorpskern binnendringt behouden en inrichten als een publiek dorpspark met ruimte voor ontmoeting, sport en spel. Om dit te realiseren laten we bescheiden ontwikkeling van doelgroepenwoningen en serviceflats toe, om senioren of hulpbehoevenden ook een verblijf in hun vertrouwde dorp te kunnen garanderen.

Onze mooie stad Herentals wordt zowel langs oost- als westzijde geflankeerd door natuurgebieden van Europees belang. Wij willen doorheen onze stad via stapstenen en corridors langsheen de Kleine Nete deze waardevolle fauna en flora van Vuilvoort/Roest in verbinding brengen met de Hellekens/Olens Broek. Hierin zijn we uniek! Deze kansen zullen we niet onbenut laten.

In de bossen van den Aard tussen Noorderwijk en Morkhoven en in Greesbos richten we speelzones in waar jeugdbewegingen ongeremd kunnen gaan ravotten.

Voor de omgeving van de kerk in Noorderwijk initiëren we een dorpsontwikkelingsplan. We willen met de diverse eigenaars een mooi toekomstplan voor het dorp uitwerken met aandacht voor vernieuwing en uitbreiding van de schoolinfrastructuur, kwalitatieve ruimte voor de chiro, een gepaste toekomst voor onze pastorie, hedendaagse sport- en gemeenschapsvoorzieningen, … kortom een gedragen plan op maat van ons Noorderwijk.

De Kempen Hageland route wordt verder uitgebouwd tot een unieke fietsweg. We zullen de relatie met de voormalige spoorlijnen en het omliggende landbouwlandschap toeristisch in de verf zetten. De reeds lang aangekondigde verlichting zal eindelijk gerealiseerd worden.

Als de vernieuwde kunstencampus aan de Molenvest in gebruik genomen is, vervreemden we de huidige sites aan de Hikstraat en de Markgravenstraat om een hedendaagse nieuwe stadsontwikkeling te activeren op deze verlaten plaatsen. We bepalen nog voor de verhuis van de academies een gewenste toekomstige invulling, zodat de gronden verkocht worden met een duidelijk plan en leegstand/verkommering vermeden wordt. Voor de muziekschool zullen we uiteraard rekening houden met het waardevolle historische karakter van het schooltje, op de site Markgravenstraat willen we het schooltje met groen buitenplein bewaren als buurtaccommodatie voor dat stadsdeel.

Wat als … we onze landschappelijke troeven uitspelen

Wij genieten in Herentals van het unieke gegeven dat de Kempense Heuvelrug ons historisch centrum omarmt, terwijl de vallei van de Kleine Nete het historisch centrum zelfs dooradert. In Noorderwijk en Morkhoven genieten we dan weer van de restanten van een adellijk landbouwlandschap. We moeten dit allemaal koesteren.

Er is nog een enorm potentieel om de verblijfskwaliteit te verhogen, door meer verbondenheid van stad en dorp met deze natuurlijke parels na te streven.

Deze verwevenheid biedt immers een meerwaarde om te wonen en samen te leven, zorgt voor kwalitatief werken, maar heeft ook een grote aantrekkingskracht die we momenteel niet genoeg benutten. Groen in de buurt maakt mensen bovendien gezonder en gelukkiger!

Dit is de grootste ruimtelijke uitdaging voor Herentals. Onze stad is een groeiende stad die haar groene en historische omgeving als belangrijkste troef in dit groeiproces moet uitspelen! Alleen zo kunnen we kwalitatief en duurzaam samenleven in onze stad blijven garanderen.

De afgelopen jaren werd hier al zeer sterk in geïnvesteerd. Door de inrichting van het Begijnhofpark trekken we de vallei van de Kleine Nete door tot aan onze binnenring en komt het Begijnhof terug mooi zichtbaar in het straatbeeld. Het openmaken van het Stadspark en opwaarderen van het Loopke maakt van deze historische groene long opnieuw een waardige mooie plek, pal in het hart van de stad. Door de aankoop van de bossen van den Aard in Noorderwijk, samen met Kempens Landschap, kan behoud en openstelling voor onze inwoners gegarandeerd worden.

CD&V Herentals garandeert u dat we verder gaan op deze ingeslagen weg. De landschappelijke en toeristische troeven van de Kempense Heuvelrug moeten meer beleefbaar en toegankelijk gemaakt worden. De Kleine Nete krijgt een prominente rol om de leefbaarheid en woonkwaliteit in onze stad te verhogen. We zullen de oude vestenstructuur herstellen als een hedendaagse groene stadsgordel en Herentals terug op de kaart zetten als vestingstad. Le Paige en haar omgeving worden opgewaardeerd als historische culturele parel in de stad én de streek. In onze dorpen willen we het karakter van het mooie landbouwlandschap versterken door herstel van oude houtkanten en de historische dreven.

Kortom, we willen de schoonheid van ons landschap terug voelbaar maken, zelfs tot midden in ons centrum en onze dorpen, zodat we hier ten volle kunnen van genieten en graag in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven vertoeven!

Wat als … we ons historisch patrimonium echt koesteren

Een historische stad moet zorg dragen voor het behoud van het historisch patrimonium.

CD&V Herentals garandeert meer proactief te werk te gaan zodat ons historisch patrimonium waardig in het straatbeeld past. Het onderhoud en de renovatie van waardevolle gebouwen en monumenten moet immers nog veel beter worden opgevolgd. De stad zal dit voor haar eigen waardevol patrimonium doen door nauwer samen te werken met Monumentenwacht en door het opmaken van beheerplannen of meerjarenonderhoudsplannen. Deze plannen moeten vervolgens nauwgezet uitgevoerd worden, een goed en degelijk onderhoud vermijdt verval en grote renovatiekosten.

De stad zal ook eigenaars van private waardevolle gebouwen beter vertrouwd maken met deze instrumenten en hen hierin ondersteunen.

Volgende grote renovaties met maximale bovenlokale subsidies zullen volgende legislatuur op het programma staan: Sint Bavokerk met pastorie en koetshuis in Noorderwijk, kasteeldomein Le Paige, laatste fase van de Lakenhal, kruisweg en kruiskapel aan de Wijngaard.

Wat als … we onze toeristische en cultuurhistorische troeven meer zouden uitspelen

Herentals is een gezellige kleine provinciestad en net onze puurheid is onze kracht. Het willen aanbieden van een groots toeristisch aanbod is niet nodig. We moeten er in slagen om de troeven die we nu al hebben, veel beter uit te spelen en met een duidelijke identiteit naar buiten te komen. We kunnen toeristen van Herentals laten proeven via 2 uitgesproken pijlers:

De natuur van de Kempen wordt door iedereen gesmaakt. Alle troeven die de Kempense natuur rijk is, kan je vinden in onze stad. Je kan hier wandelen, joggen of mountainbiken in de bossen, fietsen of kayakken langs onze waterlopen of logeren in de Brink. We willen deze natuurbeleving laten starten vanuit de alom gekende toeristentoren. Buiten een grondige renovatie van de toren, voorzien we een infopunt voor dagtoeristen en voorzien we op een natuurvriendelijke manier meer plek om te genieten van een drankje en hapje.

De jachthaven aan het einde van de toekomstige groene stadsboulevard willen we letterlijk in verbinding brengen met de speelbossen aan de overkant van het kanaal via een ponton. De onthaalinfrastructuur van de jachthaven moet opgewaardeerd worden.

Het erfgoed van onze stad is niet door iedereen gekend, maar daarom niet minder bemind. Je kan in ons stadscentrum heel wat uren vertoeven met een bezoek aan kasteel en park Le Paige, de Lakenhal met zijn kunst van Fraikin, de schatten in de Waldetrudiskerk, onze musea en het Begijnhof met zijn park. Door de toegankelijkheid van deze erfgoedplekken op elkaar af te stemmen, kunnen we routes opstellen om al deze plekken op een zelfde dag te bezoeken. In combinatie met een lunch bij onze lokale horeca, bieden we zo een pakket aan om een hele dag op verkenning te gaan in onze stad.

De stad kan met al dit waardevol erfgoed pronken door de inzet van heel veel vrijwilligers. We investeren in een erfgoedcoördinator die de vrijwilligers aanstuurt, activiteiten ontplooit, de publiekswerking uitbouwt, nieuwe noden opspoort, …  en we zetten voluit in op samenwerking met Kempens Karakter, Regionaal Landschap en het IOED Land van Nete en Aa.

Dat uitgebreide potentieel aan natuur en erfgoed, aangevuld met ons uitgebreid sport- en cultuuraanbod, het gezellige winkelcentrum met cafeetjes en eetgelegenheden, onze hoeve- en streekproducten, … is onze grootste toeristische troef!

We bieden culinaire fietstochten, dagtrips, speciale events, …aan. Toeristische brochures breiden we verder uit naar meerdere talen en alle digitale mogelijkheden dienen te worden gemaximaliseerd.

Aan onze jaarlijkse zoektocht verbinden we mooie prijzen met cadeaucheques van Helemaal Herentals. En in ruil voor de deelnameprijs krijgt de deelnemer een jeton om in een Herentalse zaak iets te consumeren. Zo willen we deze zoektocht en kennismaking met onze mooie stad nog meer uitstraling geven.

Wat als … we u goede levenskwaliteit garanderen

Monitoring

Meten is weten! De stad bracht de luchtkwaliteit in onze stad in kaart. Enerzijds konden we de luchtvervuiling opmeten op de belangrijke fietsroutes naar onze stad, anderzijds werden 3 vaste plaatsen gemonitord. Conclusie: het verkeer heeft duidelijk een belangrijke impact op onze luchtkwaliteit en daardoor ook onmiddellijk op onze gezondheid.

Deze eerste luchtmeetcampagne moet resulteren in structurele metingen, waarbij we bovendien meerdere relevante parameters in kaart brengen zoals omgevingstemperatuur, gezondheidscijfers, overstorten, overstromingen, fietstellingen, ongevallencijfers, …. Er is nood aan een tool voor duurzame stadsontwikkeling, een monitoringsinstrument voor de omgevingskwaliteit die enerzijds het stadsbestuur duidelijk richting aangeeft, beleidsvoorbereidend werkt en noodzakelijke bijsturingen zichtbaar maakt. Anderzijds wordt de impact van beleidsmaatregelen duidelijk en kan doeltreffend geëvalueerd worden. We willen u met zekerheid een gezond Herentals aanbieden!

 

Planning

Vlaanderen verwacht een bevolkingsgroei van 5% voor de komende 10 jaar, en stelt dat deze groei voornamelijk moet opgevangen worden in kleine en grote steden die goed uitgerust zijn, dus ook in Herentals. Dit stedelijk gebied en het buitengebied worden momenteel afgebakend in onze stad. Binnen dit stedelijk gebied moeten we steeds verstandiger en efficiënter omgaan met onze ruimte, want groei betekent niet alleen meer inwoners, maar ook meer behoeften, meer ruimtevragen.

Onze stad staat dus voor een complexe ruimtelijke uitdaging, die nieuwe oplossingen vergt.

CD&V heeft hierover een heel duidelijke visie: Herentals moet verder kwalitatief groeien, met behoud van haar eigenheid binnen het stedelijk gebied. In het buitengebied is efficiënt en duurzaam ruimtegebruik evenzeer aan de orde, verdichting daarentegen dient hier niet te worden nagestreefd.

We streven naar een gezonde stad, met toegankelijk groen in de onmiddellijke nabijheid voor alle inwoners en met veilige bereikbaarheid.

Het is onze overtuiging dat een goed beheer en ontwerp van de publieke ruimte de successleutel is om groei mogelijk te maken, om op een kwalitatieve manier te groeien en om te groeien met respect voor de diverse uitdagingen waarvoor we staan. In die publieke ruimte moet de stad haar regisseursrol opnemen.

Voor strategische zones wordt best een kwalitatief kader opgemaakt, naar het voorbeeld van de structuurschets Wuytsbergen-Ekelen. Verdichting is immers nodig in verschillende gradaties, met respect voor het specifieke karakter van de omgeving. Deze kaders werken ondersteunend voor een coherent vergunningenbeleid. Wij gaan voluit voor gezonde verdichting!

De voorschriften voor verdere ontwikkeling op onze bedrijvenparken moeten ook meer aangepast worden aan de hedendaagse economische realiteit.

De voorbije legislatuur werd een eerste aanzet gegeven om grote bosgehelen te realiseren in onze stad. We zullen verder in overleg gaan met alle relevante partners om deze plannen om te zetten in realiteit!

 

Vergunningenbeleid

Het vergunningenbeleid in de stad dient nog performanter te gebeuren. De afgelopen jaren werd de afdeling stadsontwikkeling versterkt, het team moet nu voldoende ge-ëquipeerd zijn om klantvriendelijk  de burger, ontwikkelaar, bedrijfsleider… ten dienste te staan. De doorlooptijd van vergunningsdossiers moet korter.

Een efficiënte handhaving op het naleven van de afgeleverde vergunningen moet uitgewerkt worden. Al te vaak worden momenteel voorwaarden niet nageleefd bij de uitvoering van bouw- of inrichtingswerken. Dit kunnen we niet langer tolereren.

 

Duurzaamheid

CD&V wil iedereen aansporen om energie te besparen, we moeten zuinig omgaan met onze energiebronnen. Rationeel energieverbruik, isolatie, … blijven we verder aanmoedigen via samenaankopen en infoavonden. De stad dient ook een voorbeeldfunctie op te nemen, wij zullen onze gebouwen energiezuiniger maken en onze werknemers sensibiliseren.

Onze ploeg trekt voluit de kaart van hernieuwbare energie!

De ingeslagen weg van 100% groene energie voor de gebouwen van stad en OCMW, ziekenhuis, Netepark en voor de openbare verlichting zullen we verder bewandelen en we zullen ook onze inwoners hiertoe aansporen.

Wij zijn grote voorstander van alternatieve energie, we zullen niet zonder kunnen! In Herentals hebben we de unieke kans om warmte uit de aarde te gebruiken om ons van energie te voorzien, we leven boven op een gigantische energiebron, dit is een bijzondere troef in de Kempen. We willen deze mogelijkheden dan ook alle kansen bieden, de negatieve impact op de omgeving van geothermie en warmtenetten is immers bijzonder klein.

Windmolens blijven welkom op ons grondgebied, maar net door hun zeer grote impact op de omgeving zullen we elk dossier bijzonder kritisch beoordelen en willen we harde garanties dat aan alle strenge normen en eisen kan voldaan worden. De leefkwaliteit van onze inwoners is prioritair!

We gaan ook verder de weg van duurzame aankopen op, we willen een koploper zijn in cradle-to-cradle aankopen.

 

Publieke ruimte

Ons publiek domein is het eerste van Herentals wat iedereen ervaart als hij of zij in onze stad komt. Ook is ons publiek domein de plaats waar de Herentalsenaar veel vertoeft. We moeten meer zorg dragen voor dit publiek domein, naast een aangename inrichting is een degelijk beheer noodzakelijk. Wij zijn er van overtuigd dat deze publieke ruimte de succesformule is om aangenaam samen te leven in onze stad.

Het onderhoud moet beter! Groenperken, speelpleinen, parken moeten duurzaam maar gepast onderhouden worden. Grasvelden die niet actief bespeeld worden, willen we omvormen tot bloemenweiden. Dit komt de beleving én de biodiversiteit ten goede en bloemenweiden zijn bovendien onderhoudsvriendelijker.

Straten en pleinen moeten meer geveegd worden.

Sluikstort moet onmiddellijk verwijderd worden en zwerfvuil moeten we een halt toeroepen. We moedigen vrijwilligers aan om de stadsdiensten hierin te ondersteunen en waarderen hen via de city-coins. De recent aangekochte camera’s zullen we optimaal inzetten in de strijd tegen vandalisme en sluikstorten.

Onze begraafplaatsen zijn stille ontmoetingsplaatsen die maximaal toegankelijk moeten worden gemaakt voor minder mobiele mensen. Het groenonderhoud mag hier niet tekort schieten! De groene begraafplaats in Morkhoven komt niet tegemoet aan de wensen van onze inwoners en moet hervormd worden met aangepaste bomen en hagen.

In ons publiek domein moeten we meer verzorgde openbare toiletten voorzien.

We moeten bij herinrichtingen ook meer en meer rekening houden met de huidige weerextremen. Hevige regenbuien, stevige stormen, extreme hittes, … ze komen steeds frequenter voor. Om overstromingen te voorkomen moet de verharding beperkt worden en moet in bouwprojecten duurzaam met de waterhuishouding worden omgesprongen. Toch zullen we steeds meer water op een veilige manier moeten kunnen bergen op het openbaar domein. De stad zal dan ook een hemelwaterplan opmaken en de nodige maatregelen uitvoeren. Door verstandige inrichting kan er van deze overstromingszones in het publiek domein een echte troef gemaakt worden. Zo zal bij de herinrichting van de as Belgiëlaan-Augustijnenlaan-Olympiadelaan water een prominente plaats krijgen.

Herentals heeft al een zeer hoge rioleringsgraad. Ons afvalwater wordt op de meeste plaatsen of ter plaatse gezuiverd of afgevoerd naar een zuiveringsstation. We investeren verder in individuele zuivering op die plaatsen waar een rioleringsstelsel nooit haalbaar zal zijn. We zullen het rioleringsstelsel verder optimaliseren en uitbreiden.

In de komende jaren zullen we hiervoor op verschillende plaatsen rioleringswerken uitvoeren:

  • in de Schoolstraat, Stationstraat, Sint-Antoniusstraat en Stationsplein
  • in de Sint-Jansstraat
  • op het Begijnhof
  • in de Toekomstlaan en op Wolfstee
  • op Vennen

Verder zijn een aantal straten dringend aan vernieuwing toe, zo moeten de centrumstraten Wasserijstraat, Kloosterstraat en Nonnenstraat aangepakt worden en veilig ingericht worden. Ook de invalswegen Lierseweg en Herenthoutseweg verdienen prioritair een herinrichting.

Een oplossing moet ook worden gezocht voor de schade aan voetpaden, boordstenen, … door de wortels van bomen in woonwijken. Woonwijk het Woud, Kapittelbossen, Noord Dauwenland, Platanenlaan, … zijn gekende straten waar de bomen beschadigingen aanbrengen. We moeten onderzoeken hoe we hier een gepast antwoord op kunnen bieden.

 

Afval

We houden vast aan het principe dat de vervuiler betaalt voor restafval, GFT en groenafval. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is in Herentals restafval voor een bewuste burger niet duurder. We houden er aan om de vaste kost laag te houden en een hogere kilogramprijs te hanteren. Enkel zo kan wie goed sorteert en afvalbewust leeft, beloond worden. De sociale correcties voor pampers, medische redenen, onthaalouders, … willen we uiteraard ook behouden.

Voor de huis aan huis afvalophaling van de andere fracties zullen we ons aansluiten bij het beleid van IOK. We kijken uit naar de uitbreiding van de pmd-fractie tot al het plastic verpakkingsmateriaal. Dit vereenvoudigt het sorteren aanzienlijk.

Ons containerpark willen we gratis houden, met uitzondering van restafval, grof vuil en groenafval. We willen mensen aanmoedigen om hun woning hedendaags te houden, bouwers en verbouwers in Herentals bieden we de mogelijkheid om gratis hun puin aan te bieden. De toegangscontrole om te vermijden dat afval van niet Herentalsenaren gratis op ons containerpark terechtkomt, moet performanter.

Onze goede samenwerking met kringwinkel Zuiderkempen om hergebruik te stimuleren en zo afval te vermijden werpt zijn vruchten af. We blijven samen naar nieuwe opportuniteiten zoeken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.