Ondernemende en bereikbare stad

Een stad met een versterkt kernwinkelgebied – een stad in gezond financieel evenwicht

Wat als… Herentals de winkelstad van de 21ste eeuw wordt

De afgelopen jaren stelden we een expert lokale economie aan, werd het kernwinkelgebied duidelijk afgebakend en een strategisch commercieel actieplan werd opgesteld om Herentals blijvend op de kaart te zetten als winkelstad. Dit actieplan wordt nu uitgerold.

 

De boodschap is duidelijk: we moeten zowel handelaars als klanten aantrekken!

 

De stad als beleving

De winkelstad van de 21ste eeuw focust ten volle op beleving. Herentals met haar historisch, cultureel en groen DNA heeft veel meer potentieel dan een standaard shoppingcenter, dit potentieel moeten we nog meer uitbouwen. We moeten Herentals promoten als winkelstad waarbij toerisme, cultuur, handel, horeca, recreatie en groen elkaar versterken. Als mensen graag naar Herentals komen, zullen ze ook graag komen om te winkelen.

 

Kwaliteit en diversiteit van het winkelaanbod is cruciaal

Binnen het kernwinkelgebied moeten we het handelsapparaat versterken. Een goed evenwicht tussen winkels, horeca, dienstverlening en wonen zullen we bewaken. Diversiteit versterkt, onevenwicht verstikt. Ook het winkelaanbod moet voldoende divers zijn om mensen naar ons winkelcentrum te trekken.

Onze expert lokale economie moet specifieke handelszaken en niches die een meerwaarde betekenen voor onze stad, proactief gaan opzoeken en aantrekken. We zullen investeren in een incubatiecentrum waar we jonge ondernemers kansen bieden om hun handel uit te testen. Eigenaars sporen we aan om hun leegstaande panden, in afwachting van een duurzame invulling, voor een pop-up ter beschikking te stellen, dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met laatstejaarsstudenten. We onderzoeken ook of premies om starters aan te moedigen een bijkomend instrument kunnen zijn om leegstand terug te dringen.

De leegstandsbelasting werd hervormd en we zien er op toe dat deze streng wordt geïnd, zodat eigenaars gestimuleerd worden hun pand een invulling te geven.

De stad zal onverminderd haar streng beleid van kernversterking en afgebakende zones voor grootschalige detailhandel verderzetten. Enkel handelszaken die omwille van hun specifieke goederen niet in de kern gewenst zijn, kunnen zich vestigen in de periferie. Alle andere winkels moeten zich in het centrum vestigen, wij willen geen ongewenste baanwinkels.

 

Kwaliteit van de omgeving, netheid en sociale veiligheid zijn essentieel

We ondersteunen handelaars om hun gevels te renoveren en we moedigen wonen boven winkels aan. We zorgen ervoor dat de winkelstraten optimaal onderhouden worden. Het kernwinkelgebied zullen we thematisch opfleuren zoals tijdens de eindejaarsactie en het shopping festival.

 

Bereikbaarheid is belangrijk

Vlotte bereikbaarheid voor zowel klant als leverancier moet gegarandeerd zijn. Dit betekent echter niet dat de wagen nog dominant aanwezig moet zijn in de winkelstraat! We investeren in randparkings en een goede bereikbaarheid van ons centrum voor fietsers, voetgangers en scooters voor minder mobielen. De nieuwe tijdelijke parking aan de Belgiëlaan met doorsteken naar Zandstraat, Grote Markt en Nieuwstraat is al een mooie eerste aanzet. Zodra deze tijdelijke parking plaats maakt voor een voldoende grote ondergrondse parking die ook de parkeerbehoefte van de Grote Markt kan opvangen, wordt onze Grote Markt parkeervrij en investeren we verder in aangename terrassen en beleving in ons historisch centrum.

Stadsbusjes vanuit een nieuwe randparking en levering van uw aankopen in lockers aan deze randparking is een volgende stap die we willen zetten. We onderzoeken dit samen met de organisatie van een logistiek hub waar goederen worden aangeleverd en vervolgens worden verdeeld naar de handelszaken.

 

Slimmer shoppen

Met de stadsapp als je persoonlijke assistent je aankopen doen in onze stad!

Shoppen in Herentals zal worden beloond. Klanten kunnen zich aansluiten bij de Herentalse stadsapp, waarbij we dit uitbouwen tot één centrale Herentalse klantenkaart. Je kan sparen voor city-coins dewelke je later kan inruilen tegen diensten aangeboden door de stad zoals zwembeurten, cadeaucheques, … Je krijgt bovendien directe toegang tot alle shopping nieuws, informatie over acties en je wordt uitgenodigd voor events.

We zorgen ervoor dat de Helemaal Herentals cadeaucheque ook digitaal kan worden aangekocht.

 

Samen sterk

We moeten handelaars en klanten bij het beleid betrekken. Participatie, communicatie en evaluatie zijn cruciale sleutelwoorden om draagvlak te krijgen en te houden voor een doortastend beleid. We bouwen dan ook een vernieuwd overlegmodel uit.

Elke handelaar moet mee profiteren van de lusten, maar evenredig bijdragen aan de lasten. Vanuit het stadsbestuur moet voldoende financiële en logistieke ondersteuning worden geboden.

 

Winkelen in dorpen en buurten

Buiten het kernwinkelgebied in het centrum van onze stad, willen we ook café’s, winkels en diensten met een lokale bereikbaarheid aanmoedigen. Voor de leefbaarheid van onze dorpen en grotere stadsdelen is het immers essentieel dat ook daar lokale voorzieningen voorhanden zijn, een krantenwinkel, frituur, bakker, kinderopvang, …. Ook deze ondernemers zullen meer aandacht krijgen in het beleid en kunnen aansluiten bij de Herentalse stadsapp.

 

Markten en kermissen

De voorbije jaren hervormden we tot ieders voldoening de vrijdagse markt. Zowel de zondagse als de vrijdagse markt zijn zeer succesvol. Dat willen we zo houden en blijvend ondersteunen.

De kermissen in Morkhoven en Noorderwijk-statie willen we nieuw leven inblazen. We houden de datum na Pasen en verplaatsen de attracties van Noorderwijk-statie naar het dorpsplein in Morkhoven. Deze kermis kunnen we dan optimaal uitbouwen in het centrum van Morkhoven en zal ruimer, kindvriendelijker en veiliger zijn omdat we de drukke Morkhovenseweg niet meer moeten oversteken. De jogging in Morkhoven eind augustus blijft behouden en we ondersteunen de verenigingen om er tijdens dat weekend een waar volksfeest van te maken.

De succesvolle kermis in Noorderwijk-dorp behouden we zoals het nu is en voor de kermissen in Herentals-centrum voorzien we het oprijden een dag later, op donderdag in plaats van op woensdag, zodat de Grote Markt een dag langer beschikbaar blijft. Elke kermis zal ook feestelijk worden geopend met een rondgang voor de kinderen onder begeleiding van de fanfare.

Wat als … Herentals creatieve ondernemers aantrekt

Bedrijven en diensten

Herentals heeft een positieve jobratio en dat willen we zo houden. Industriegrond wordt schaars. Daarom nemen we initiatieven om inbreidingsprojecten mogelijk te maken en sites op te waarderen. We maken de bedrijvenparken ook menselijker door andere activiteiten (occasioneel feesten/ fuiven/ pop-up events) in fabriekshallen te organiseren.

We maken een onthaalbrochure ‘ondernemen in Herentals’ op die starters een leidraad aanreikt om een nieuwe onderneming te beginnen. Ze bevat een duidelijk overzicht van alle nodige vergunningen en de contactgegevens van alle diensten die startende ondernemers nodig hebben.

De stadsdiensten zullen constructiever bedrijven begeleiden in vergunningsprocedures, aantrekken van tewerkstelling moet immers gestimuleerd worden.

Samen met de buurgemeenten pakken we de wegen op Klein Gent aan en zorgen voor comfortabele fietspaden.

Op de industrieterreinen moet nog meer ingezet worden op camerabewaking om de problematiek van inbraken in te perken.

We zoeken naar een plek waar co-working kan worden uitgebouwd. Er is in onze stad nood aan een inspirerende plek waar jonge, startende en kleine ondernemers samen kunnen werken en elkaar kunnen verrijken met creatieve ideeën. Een oude fabriekssite zoals bijvoorbeeld het voddenkot in de Markgravenstraat leent zich hier heel goed toe. We gaan als stad actief zoeken naar ruimte voor een dergelijk vernieuwend initiatief.

 

Land- en tuinbouw

Onze land- en tuinbouwers zijn ook creatieve ondernemers. Zij worden het meest getroffen door de huidige weerextremen. We willen de sector beter wapenen hiertegen en hen ondersteunen in de zoektocht naar een klimaatbestendigere landbouw.

Herentals telt de laatste jaren een terugval van het aantal land- en tuinbouwers, de sector is echter wel meer gedifferentieerd en vele producenten bieden hun producten ook te koop aan op de hoeve.

We willen deze nieuwe teelten en bedrijven meer in de kijker zetten. Een hedendaags en dynamisch landbouwleerpad langs de bedrijven en bijzondere teelten verhoogt het draagvlak voor de sector, verhoogt bekendheid van de lekkere hoeveproducten en kan zowel educatief als toeristisch een troef zijn.

Van het Lekkers met Streken-terras willen we een jaarlijks initiatief maken waar hoeveproducten én Herentalse streekproducten in een mooi kader te koop worden aangeboden.

We willen ook de haalbaarheid onderzoeken van een centraal verkooppunt van streekproducten in onze stad, gecombineerd met een kleine gezellige horecagelegenheid en in samenwerking met sociale tewerkstelling.

Wat als… we niet langer wachten op die hogere overheid om ons station bereikbaar te maken

Wij blijven rotsvast achter het goedgekeurde masterplan van de stationsomgeving staan en blijven wachten op het broodnodige initiatief van de hogere overheden. Ondertussen in een slachtofferrol kruipen is geen optie, daar hebben de Herentalse inwoners en de vele pendelaars geen boodschap aan.

Weldra start de provincie met de aanleg van de fietsostrades in Herentals. Het station van Herentals wordt hierdoor uitermate vlot bereikbaar met de fiets vanuit de wijde omgeving. In afwachting van de reeds lang aangekondigde ondertunneling van de Belgiëlaan onder de sporen, willen wij alvast investeren in een zeer ruime fietstunnel ter hoogte van het station. Deze fietstunnel garandeert ook een veel betere bereikbaarheid naar ons stadscentrum van gans de woonomgeving Wuytsbergen/Ekelen. We zoeken voor dit project cofinanciering via stadsvernieuwing.

Gepaard hiermee breiden we de fietsenstallingen fors uit, zowel overdekte fietsenstallingen voor elektrische fietsen als specifieke stelplaatsen voor bakfietsen. Het stationsplein moet in afwachting van de uitvoering van het masterplan toegankelijker worden ingericht.

Ondertussen werken we verder aan een oplossing om de huidige parking aan het station deels via de Koeterstraat te ontsluiten, dit kan voor een forse ontlasting in de omliggende straten van de stationsbuurt zorgen.

Het behoud en de opwaardering van het station Wolfstee vinden we ook bijzonder belangrijk in functie van duurzamer woon-werk verkeer. Ook hier moet een deelfietssysteem voorzien worden en zullen we de fietspaden op het industrieterrein verbeteren.

Wat als … we het verkeer in juiste banen leiden

De uitdagingen in Herentals op vlak van mobiliteit zijn complex. We worden alsmaar meer onbereikbaar. De leefbaarheid en in het bijzonder de luchtkwaliteit komt in het gedrang ten gevolge van het verkeer en er is een zeer groot verkeersonveiligheidsgevoel. 4 op de 10 fietsers vindt fietsen onveilig in onze stad en slechts 2 op de 10 vindt het veilig om kinderen zich alleen te laten verplaatsen in onze stad. Dit kan zo niet verder, doortastend beleid dringt zich op.

We moeten meer en meer kiezen voor andere vervoersmiddelen dan de auto en er moet geïnvesteerd worden in een kwalitatiever en veiliger publiek domein, waarbij bereikbaarheid voor iedereen centraal staat. Studies wijzen uit dat we een modal shift 50/50 moeten nastreven om een verkeersinfarct te voorkomen. Comfortabel winkelen en aangenaam wonen en werken moeten natuurlijk gegarandeerd blijven. We zullen gepaste maatregelen invoeren, die gedragen worden door de bevolking.

We creëren stapsgewijs een Herentals op mensenmaat waar de auto niet langer de norm is, er wordt plaats gemaakt voor alternatieve vervoersmethoden, groene en kwaliteitsvolle ontmoetingsplaatsen. Onze stad ‘ademt’ opnieuw en er ontstaat ruimte voor meer sociale cohesie. Het uitgangspunt moet zijn dat zowel een kind van 8 als een grootouder van 80 zich alleen durft te verplaatsen, dan zorgen we voor een Herentals dat integraal toegankelijk en bereikbaar is.

 

We kiezen resoluut voor Koning Fiets en het STOP- principe

Op alle invalswegen moeten ruime, gescheiden en comfortabele fietspaden de norm zijn. Hier is de voorbije jaren sterk op ingezet: Geelseweg en Lierseweg worden momenteel ingericht en ook Poederleeseweg,  Wiekevorstseweg en het sluitstuk van Voortkapelseweg zitten in de pijplijn. De Molenstraat in Morkhoven en de doortocht van de Ring in Noorderwijk-dorp zullen fietsveilig heringericht worden. Op de Morkhovenseweg voorzien we hiervoor o.a. een beveiligde oversteek voor voetgangers en fietsers. Het fietspad langsheen de Paradijsstraat moet ook grondig verbeterd worden.

Naast de invalswegen zullen alle wegen die potentieel interessant zijn om naar school of werk te fietsen (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk) verder uitgerust worden met veilige fietspaden. Aan Servaas Daemsstraat buiten de bebouwde kom moeten tot aan Herenthoutseweg gescheiden fietspaden voorzien worden. De fietspaden op de industrieterreinen dienen echt verbeterd te worden. De Herenthoutseweg en het kruispunt met Sint-Jansstraat moeten fietsvriendelijk heringericht worden.

De fietsostrades zijn een grote opportuniteit om Herentals vanuit de hele regio bereikbaar te maken met de (elektrische) fiets. We moeten als stad ons publiek domein hierop afstemmen. We hebben alle mogelijkheden om een echte fietsstad te worden.

Het ophogen van de bruggen over het Albertkanaal geeft ons de kans goede fietsvoorzieningen op te leggen bij deze infrastructuurwerken. De missing link tussen de fietsweg naar Aarschot op de oude spoorwegbedding en het centrum van Herentals moet doorgetrokken worden.

Het principe van de schoolstraten zoals al ingevoerd aan drie vestigingen trekken we door, aan de schoolpoort moet de auto wat afstand nemen en komen voetgangers en fietsers centraal.

Binnen het centrum zullen, waar aangewezen, doordacht fietsstraten ingericht worden.

We investeren verder in voldoende veilige fietsenstallingen, ook overdekte fietsenstallingen voor elektrische fietsen en specifieke stallingen voor bakfietsen.

De kasseien in het centrum zullen worden voorzien van comfortabele fietsstroken, de testzone in de Kerkstraat wordt door de fietser alvast ervaren als een forse verbetering.

We zorgen ook voor een zeer goede toegankelijkheid van ons publiek domein voor scooters voor minder mobielen en rolwagens.

 

We kiezen resoluut voor een autoluw centrum

Ons mobiliteitsbeleid moet mensen stimuleren om hun auto te laten staan voor kleine verplaatsingen, want door te veel auto's komt onze bereikbaarheid in het gedrang. We zorgen er wel voor dat bewoners, handelaars, ... vlot te bereiken zijn, ook voor wie minder mobiel is. We doen dit door alternatieve vervoersmiddelen uit te werken.

We investeren in deelfietssystemen aansluitend op het aanbod openbaar vervoer. We nemen initiatieven in autodelen, autodelen vermindert immers aanzienlijk de parkeerbehoefte en bevordert de keuze voor duurzame vervoersalternatieven.

We willen een voldoende grote ondergrondse parking realiseren die ook de parkeerbehoefte van de Grote Markt kan opvangen. Zo wordt de Grote Markt parkeervrij en gezelliger.

We bouwen een randparking uit met voldoende parkeerplaatsen die via een snelle stadsbus en fietsdeelsystemen vlot met de binnenstad verbonden is.

We ontmoedigen ongewenst doorgaand verkeer. In Wuytsbergen is aangetoond dat de verkeersleefbaarheid in het gedrang komt door het vele sluipverkeer, hier zullen we een dynamische knip inrichten. Ook op de Grote Markt willen we op bepaalde momenten het publieke domein teruggeven aan de voetgangers en de zwakke weggebruikers (bijvoorbeeld tijdens evenementen, etc.). Dit gebeurt trouwens al tijdens de vrijdagmarkt, kermissen, …

We investeren in trage verbindingen en een publiek domein dat ook goed toegankelijk is voor minder mobiele weggebruikers.

 

We mijden ongewenst doorgaand zwaar vervoer

De gewenste routes voor doorgaand zwaar vervoer zijn voor ons duidelijk, We willen verdere uitrol van ANPR-camera’s om zwaar vervoer te mijden aan de schoolomgevingen, woonstraten, … We trekken met onze buurgemeenten aan dezelfde kar om dit zwaar vervoer in goede banen te leiden, de sluiproutes voor zwaar vervoer moeten weggewerkt worden!

De grote mobiliteitsuitdagingen kan de stad niet alleen oplossen, samenwerking met buurgemeenten, andere overheden en mobiliteitspartners is de boodschap. Zonder samenwerking stevenen onze dorpskernen af op een verkeersinfarct, blijft doorgaand vrachtverkeer ongewenste routes volgen, dreigt onze regio onbereikbaar te worden, wordt het openbaar vervoer niet deftig uitgerold in onze streek… De mobiliteitsstudie Midden-Kempen legt de krijtlijnen vast om het verkeer in onze regio in goede banen te leiden, we moeten de komende jaren samen verder deze uitdaging aangaan en de nodige acties uitrollen.

De stad zal onverminderd de aanbevelingen uit de mobiliteitsstudie Midden-Kempen opvolgen en van de partners hetzelfde engagement verwachten.

 

Draagvlak

Participatie, communicatie en evaluatie zijn cruciale sleutelwoorden om draagvlak te creëren en te houden voor een doortastend beleid. Als we een autoluw centrum willen instellen, is een stapsgewijze aanpak nodig, gefundeerd op grondige analyses en goed overleg. Wij zullen voluit deze kaart trekken en inwoners, handelaars, toeristen, … overtuigen dat minder auto de enige weg vooruit is.

Wat als … we financieel gezond en billijk blijven

Wij zullen onze stad verder financieel gezond houden! De belastingen in Herentals zijn lager dan in vergelijkbare centrumsteden. We willen onze belastingen niet verhogen en voeren een voorzichtig financieel beleid.

Dit betekent niet dat we zullen stilstaan. Als kleine centrumstad zijn de uitdagingen groot en moeten we een voorbeeldrol opnemen. Voor de verdere ontwikkeling van onze stad zullen we actief op zoek gaan naar subsidiëring vanuit Vlaanderen en Europa.

Het aangaan van schulden om de financiële last van investeringen over meerdere jaren te spreiden is ook vaak een verstandige keuze.

Alle huidige belastingen zullen we kritisch bekijken en screenen op hun efficiëntie en uitvoerbaarheid. Inning moet objectief en duidelijk gebeuren. De correcte inning mag immers niet afhangen van de goodwill van de verschuldigde.

Retributies moeten doeltreffend zijn. Momenteel worden vaak taken door de stadsmedewerkers uitgevoerd die beter billijk teruggevorderd worden. De schoonmaak van het publiek domein na evenementen bijvoorbeeld wordt al te makkelijk doorgeschoven naar de stad. De lusten zijn voor de organisatie, de lasten voor de samenleving, dit kan niet de bedoeling zijn, tenzij uiteraard de stad medeorganisator is.

We moeten ook een waarborgregeling invoeren. Al te vaak wordt bij bouwprojecten het openbaar domein beschadigd, de kosten voor het herstel moeten makkelijker teruggevorderd kunnen worden en een borgstelling lijkt hiervoor het meest efficiënte middel.

Tenslotte  moeten we een betere return voor de belastingen garanderen. Onze bedrijven zorgen voor grote financiële inkomsten voor de stad, de bedrijventerreinen verdienen dan ook een grotere aandacht en structureler onderhoud van de weginfrastructuur.
De toeristenbelasting wordt aanzien als een pestbelasting, als echter de stad volop de kaart trekt om zich toeristisch te profileren, zal deze belasting beter aanvaard worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.