Zorg, welzijn en wonen

Wat als … we ons sociaal weefsel bij de kiem versterken

Buren zorgen voor buren die om allerlei redenen hulp nodig hebben. De oudere man uit de straat, de kansarme familie, de moeder van de zoon met een beperking… Vaak gaat het om kleine dingen die voor deze mensen een grote hulp betekenen. De stad ondersteunt deze initiatieven van buurtvrijwilligerswerk via het systeem van city-coins, een virtuele stadsmunt die een hulpvaardige buur zal ontvangen voor zijn inzet. De city-coins zul je kunnen gebruiken bij de Herentalse handelaars, het Netepark of aangesloten verenigingen.

In heel wat buurten nemen bewoners het initiatief om op een heel laagdrempelige manier hun straat of wijk te doen opleven. Wij willen zulke initiatieven ten volle ondersteunen. Dit kan gaan om het organiseren van marktjes, speelstraten, leefstraten, het herinrichten van de straat en ga zo maar door. We laten de initiatiefnemers eigenaar zijn van de organisatie en richten hiervoor een impulsfonds op om bestaande initiatieven te ondersteunen en bijkomende ideeën zo veel mogelijk kansen te bieden. De buurt organiseert, de stad ondersteunt.

We breiden het aanbod sport- en spelmateriaal uit met picknickbanken, gevelbanken, kruidenbakken, flexibele spelelementen en sportmateriaal… zodat buurten en straten kunnen beroep doen op een zeer ruim aanbod om van hun publieke ruimte terug echte ontmoetingsplekken te maken. Via peter- en meterschap draagt de buurt de verantwoordelijkheid over het uitgeleende materiaal en de gecreëerde gezellige plek.

Ook zwerfvuil ruimen via een buurtvrijwilligerscontract willen we ondersteunen met
city-coins.

Heel wat verenigingen en individuele burgers nemen gemeenschapsvormende initiatieven. Deze zijn heel waardevol voor het sociaal weefsel in onze stad. Dit kan gaan om bv. het organiseren van de Herentalse marathon, een duurzame kroegentocht of een wandeltocht voor dementerenden, een pop-up café, ... Initiatieven als deze, daar wordt Herentals alleen maar beter van! Deze creativiteit willen we aanmoedigen, deze initiatieven willen we materieel maximaal ondersteunen.

Wat als … Herentals een nog zorgzamere stad wordt

Voor CD&V is zorg in de samenleving een belangrijk gegeven. ‘Zorg staat kort bij de mensen en we worden er allemaal vroeg of laat, gewild of ongewild mee geconfronteerd’.

‘Mensen worden steeds aan mensen toevertrouwd’. Door zorg te dragen voor een ander worden we zelf een rijker mens: zorg dragen voor anderen is dus ook zorg dragen voor jezelf en draagt bij tot je eigen zelfontplooiing.

In Herentals is de ‘Zorg’ mede door de inzet van onze OCMW-voorzitter & raadsleden reeds uitgebreid, goed en professioneel georganiseerd. Ze hebben daarbij altijd een langetermijnvisie voor ogen gehouden.

Samenwerkingsverbanden met alle mogelijke actoren in de samenleving om zorg te verbeteren zijn essentieel. Het zorglandschap evolueert mee op de golven van een samenleving die voortdurend in verandering is. Ons beleid besteedt extra aandacht aan kansarmen en mensen in nood.

Met ons praktisch beleid ondersteunen WIJ concreet zoveel mogelijk alle zorgvormen.


Vrijwilligerswerk in de zorg

Chapeau aan al die tientallen vrijwilligers, die zich belangeloos en onbetaald inzetten voor anderen. Zij verdienen oprecht alle waardering! Bemoedigende woorden van dank en kleine attenties horen daarbij. Momenteel zijn er heel wat jonggepensioneerden op zoek naar een nuttige vrijetijdsinvulling, mogelijk hoort vrijwilligerswerk daarbij.

In onze woonzorgcentra kunnen vrijwilligers een waardevolle aanvulling betekenen voor het personeel, dat nu reeds met een toegenomen werkdruk kampt. Het mag echter nooit de bedoeling zijn, dat vrijwilligers het reguliere personeel gaan vervangen.

Mogelijke vrijwilligers kunnen worden aangetrokken door affiches op te hangen in de instelling of in dokterswachtkamers en via banners op sociale media. De beste reclame is nog steeds de persoonlijke aanspreking.

Vrijwilligers moeten op hun beurt een luisterend oor kunnen vinden bij een vertrouwenspersoon met een peter-/meterschap in de instelling.

Coaching van de vrijwilliger in de zorgsector is essentieel. Vrijwilligers mogen ook beloond worden voor hun inzet door city-coins.

Op dit moment is er in de schoot van ISOM een vrijwilligerscoach actief. Het is voor ons belangrijk dat deze werking kan worden bestendigd. Zo wordt een kandidaat vrijwilliger ondersteund via vorming, wordt een databank opgesteld van mogelijke taken voor vrijwilligers, worden ze geïnformeerd over rechten & plichten, …

Maar even belangrijk is een goede interactie tussen de professionals en de vrijwilligers in de zorg! We zorgen ook voor een goede vorming en opleiding van beroepskrachten inzake het waarderend omgaan met vrijwilligers.


Mantelzorg

Mantelzorg is en blijft een essentieel onderdeel van welzijn & zorg. Niet enkel de formele, maar ook de informele zorg is belangrijk: een mantelzorger werkt vaak buiten de kantooruren en mantelzorg kan ook kaderen in het uitbreiden van buurtzorg.

“Mantelzorg” kan diepmenselijk betrokken zijn. Vaak hebben de zorgbehoevende en mantelzorger samen een heel stuk levensweg afgelegd en kennen zij mekaars goede en kleine kantjes door en door. Ook kennen zij de familiegeheimen, die voor de buitenwereld steeds bewaard zijn gebleven. De mantelzorger kan als mentor of vertrouwenspersoon worden aangesteld, als de zorgbehoevende voor het bespreken van zorg zelf niet meer aanspreekbaar is. Hij/zij is dan de spreekbuis van de patiënt.

Op dit moment bestaat er in Herentals al een gemeentelijke premie voor mantelzorgers, deze willen we uiteraard behouden. De mantelzorgpremie is op dit ogenblik afhankelijk van de leeftijd en het inkomen van de zorgbehoevende. We willen deze hervormen op basis van de graad van zorgbehoevendheid (onafhankelijk van de leeftijd – denk aan het probleem van jongdementerenden), en onafhankelijk van de inkomensklasse. De mantelzorgpremie is immers een waardering voor de
mantelzorger zelf.

Er gebeurt nog heel wat mantelzorg onder de radar. In overleg met de ziekenfondsen willen we ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op een mantelzorgpremie deze effectief en makkelijker krijgt.

Tevens moeten we ook de nodige vorming voor mantelzorgers voorzien en alle initiatieven tot vorming ondersteunen. Dat kan bv. ook door vergaderfaciliteiten aan te bieden en intervisies te organiseren, maar ook door het uitwerken en up-to-date houden van een infopakket voor de mantelzorger.

 
Thuiszorg

We hebben er steeds voor gepleit dat mensen zo lang mogelijk thuis in hun eigen vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Zoals de naam het zelf zegt, staat thuiszorg zeer dicht bij thuis. Met de leeftijd neemt de kans op minder mobiel zijn toe.

Vaak kunnen kleine en grote aanpassingswerken in huis het thuis wonen vergemakkelijken (bv. aanpassing WC, badkamer, deurverbreding, hellend vlak voor rolstoel, beugels plaatsen…).

In samenwerking met de provincie starten we een initiatief op om levenslang wonen in Herentals laagdrempeliger te maken. Samenaankopen, gericht advies, financiële ondersteuning… zijn maatregelen die onderzocht worden.

In Herentals bestaat al heel wat dienstverlening ter ondersteuning van de thuiszorg. Het bezoekersproject zoekt oudere senioren mee actief op en helpt hen dan in de zoektocht naar mensen en middelen. De diensten Gezinszorg, de Klusjes- en verhuisdienst, de thuislevering van warme maaltijden… Deze projecten moeten waar mogelijk verder uitgebouwd worden. De coördinatie van de verschillende diensten kan zeker nog verbeteren. Zo kunnen we de buurtzorg nog meer stimuleren, de ondersteuning op digitaal vlak onderzoeken en proefprojecten lanceren.

Het stadsbestuur dient de leiding te nemen in het vormen van de éérstelijnszone in de zorgregio. De gemeentebesturen moeten hierbij mekaar opzoeken om samen verder te werken in Zorgregio Neteland.

 
Buurtgerichte zorg

Zorg zal in de toekomst meer buurtgericht georganiseerd moeten worden. De Dienstencentra spelen daarin een cruciale rol. In Herentals verdient elke deelgemeente een volwaardig dienstencentrum. Hun werking moet daarbij bewust worden verbreed naar anderen toe naast de huidige senioren. Daardoor moet er een groter doelpubliek worden bereikt (bv. mensen met een beperking moeten ook alle kansen krijgen om mee te doen aan alle socioculturele- en sportieve activiteiten).

Nieuwe samenlevingsvormen moeten nog beter worden ondersteund. In Herentals zijn al veel initiatieven genomen, de assistentiewoningen gebouwd aan het Woonzorgcentrum, het wonen aan het oud-moederhuis ‘Sancta-Maria’, maar hier moet nog meer worden op ingezet. Kleinschalige en toegankelijke opvanginitiatieven voor zorgbehoevenden verdienen extra aandacht.

Ook cohousing in de zin van samen wonen en mee zorgen voor elkaar moet als nieuwe woonvorm aangemoedigd worden.

Ook in de deelgemeenten moeten er serviceflats gebouwd worden. In Morkhoven zien we hiervoor potentieel in de omgeving van de Breidelstraat, in combinatie met open ruimte en voorzieningen voor de dorpsgemeenschap.

Net zoals er BIN’s ‘Buurtinformatienetwerk’ zijn, werken we ook aan BZN’s ‘Buurtzorgnetwerken’ die welzijn en zorgvraag/zorgondersteuning in de nabijheid verbinden.

 
Residentiële zorg

Herentals moet voor zijn inwoners eigen zorgaanbiedingen blijven waarborgen. Recent werden er assistentiewoningen gebouwd, het Woonzorgcentrum werd uitgebreid en er zijn plannen voor sociale seniorenwoningen ter vervanging van de bestaande woningen rond het WZC.

Om de kostprijs van een WZC betaalbaar te houden, is schaalvergroting nodig. Intergemeentelijke samenwerking is daarbij aangewezen. We geven daarbij de voorkeur aan samenwerking met andere openbare besturen. Het recente initiatief van ‘Welzijnszorg Kempen’ om een aantal openbare WZC samen te brengen, geniet ten volle onze ondersteuning. Door medewerking hieraan, willen we garanderen dat residentiële zorg kwalitatief en betaalbaar blijft voor iedereen.

De bestaande en gekende kwaliteit met expertise van de openbare zorgsector mag niet zomaar te grabbel worden gegooid! Winst mag nooit een doelstelling zijn of worden in de zorgsector. Een marktgerichte benadering is niet het uitgangspunt om aan zorg te doen.

Kwaliteit van zorg moet te allen tijde primordiaal zijn en blijven.

De stad en het OCMW moeten de verschillende actoren op het grondgebied stimuleren om nog meer samen te werken op alle mogelijke vlakken, zoals recent het samenwerken rond dementie.

 
Betaalbaarheid van zorg

De schaarse middelen moeten nuttig worden besteed. We moeten voorkomen dat de persoonlijke bijdrage van de gebruiker onbetaalbaar is en dat noodzakelijke zorg om die reden wordt uitgesteld of afgewezen.

De prijzen moeten inkomensgerelateerd blijven, dit vinden wij belangrijk.

Herentals heeft al sinds 2001 de onderhoudsplichtwetgeving niet meer toegepast. Dit systeem van ‘Vrijstelling van onderhoudsplicht’ zullen we aanhouden, dit betekent dat we de bijstand niet zullen terugvorderen van kinderen bij onvermogende zorgvragers.

Digitalisering in de zorg is slechts een hulpmiddel. Het ‘unieke’, persoonlijke & professionele contact tussen zorgbehoevende en zorgverstrekker primeert steeds!

De werking van het wijkgezondheidscentrum werd tot heden toe zeer positief ervaren. Er is trouwens een echte nood aan wijkgezondheidscentra, wij zullen dit initiatief verder blijven ondersteunen.

Betaalbare gezondheidszorg kan erger voorkomen, vandaar dat wij blijven pleiten voor conventionering van de zorgverlening in het ziekenhuis.

 
Toegankelijke zorg op maat

Mensen lopen soms verloren in onze samenleving. Er bestaat heel veel steun, en er zijn heel veel kanalen om steun te vragen. Maar net voor wie het moeilijker heeft, is het niet vanzelfsprekend om de weg te vinden in een kluwen van diensten en administraties. Daarom willen we inzetten op een Geïntegreerd Breed Onthaal voor iedereen die het moeilijk heeft en waar iedereen met zijn vragen terecht moet kunnen. We spelen in op initiatieven en pilootprojecten die de hogere overheid opzet. Onthaalmedewerkers moeten voldoende opgeleid zijn zodat mensen met zorgvragen naar de juiste dienst worden doorverwezen.

Dit zorgloket moet ook tot bij de mensen komen, in de deelgemeenten moet er een uitgebreidere loketfunctie uitgebouwd worden waar deze dienstverlening gegarandeerd wordt.

Elke medemens met een verslavingsproblematiek heeft het recht op een individueel therapeutisch zorgtraject. Ook begeleiding van de gezinsleden is belangrijk. Het inzetten van ‘Buddy’s’ met ervaringsdeskundigheid is daarbij van grote waarde. Ieder medemens met een zorgvraag moet in de begeleiding van zijn of haar zorgtraject worden bekeken en benaderd in zijn totaliteit als mens. Elke medemens heeft het recht op een gids/mentor/vertrouwenspersoon die hem of haar op professionele, confidentiële, warme en menselijke manier begeleid doorheen het ganse zorgtraject.

Sociale correctie moet ook automatisch worden toegekend, nu is dit niet steeds voorzien en worden nog steeds premies misgelopen door de doelgroepen.

We leven stilaan in een gedigitaliseerd land. Een aantal digibeten zijn nog niet mee en hun achterstand loopt steeds meer op. Alle besturen moeten er op letten, dat de loketfunctie van de administratie steeds gegarandeerd blijft. Temeer omdat de aanvragen van alle mogelijke (sociale) rechten en uitkeringen er niet op vereenvoudigd zijn.

De website van de stad moet ook toegankelijker gemaakt worden.

Er moet voldoende privacy worden gegarandeerd bij het onthaal bij politie Neteland.

 
Jeugd- en gezinsondersteuning

Doordat er binnen de scholen reeds wordt gewerkt via het M-decreet blijven de meeste kinderen en jongeren met lichte beperkingen en gedragsproblemen in de gewone scholen. Voor de leerkrachten en scholen is dit een heel zware opgave. Ze kunnen de gepaste zorgen voor de leerlingen niet bieden waardoor dit uiteindelijk wordt opgegeven en de ouders thuis geen raad meer weten met hun eigen kinderen. Er is dus een nood aan aangepaste opvang, ook buiten de schoolomgeving.

De start ligt bij gepaste ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. De leerlingen met andere noden moeten gepaste ondersteuning krijgen in de scholen. Begeleiders gaan aan de slag met de gezinnen zodat deze getraind worden om om te gaan met de lasten binnen het gezin. Wanneer deze ondersteuning niet genoeg is, zijn er ingrijpendere manieren om zorg aan te bieden: thuisbegeleidingsdienst, dagcentrum, residentiële voorziening, ...

Kinderen en jongeren kunnen tijdens hun minderjarigheid met volwassen ondersteuning geholpen worden. Op het einde van de minderjarigheid is er nood aan begeleid zelfstandig wonen, waar deze jongeren mits ondersteuning leren om zelfstandig op eigen benen te staan. Nu haken gezinnen op Herentals grondgebied vaak af omdat ze steeds naar grotere steden moeten waar de wachtlijsten te lang zijn. Net omdat de verplaatsing moeilijk is, is dit voor hen al een reden om de vereiste hulp die ze nodig hebben niet te aanvaarden. We pleiten ervoor om ook binnen Herentals zulke opvangplaatsen te voorzien en vragen meer ondersteuning voor de begeleiders.

Pleeggezinnen krijgen wel ondersteuning vanuit Vlaams niveau, maar missen een lokaal netwerk om ervaringen en kennis uit te wisselen. De stad moet hen hierin ondersteunen.

Wat als … een gezond ziekenhuis waakt over uw gezondheid

Het AZ Herentals maakte de laatste jaren enorme veranderingen door. Het vroegere OCMW-ziekenhuis is nu een modern verzelfstandigd ziekenhuis geworden, het gebouw en de dienstverlening wordt opgefrist en uitgebreid. Dit jaar nog haalde het ziekenhuis een heel goed rapport met zijn accreditatie, dankzij veel, hard en goed werk van verzorgenden, verpleegkundigen, ondersteunende diensten en artsen.

De volgende jaren moet het ziekenhuis blijven inzetten op kwalitatieve verzorging. De verzorgenden, verpleegkundigen en artsen zijn de ambassadeurs van ons ziekenhuis, en verdienen de volledige steun van het Stads- en OCMW-bestuur.

Concreet zal CD&V meewerken aan:

• een nog meer kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorgverlening, door in het ziekenhuisbestuur te blijven ijveren voor betaalbare gezondheidszorg.

• een uitbreiding van de mogelijkheden voor goede en vlotte consultaties, ambulante zorg en daghospitalisatie. Zeker het oncologisch daghospitaal verdient daarbij de volle aandacht.

• een samenwerking met de andere zorgverleners in en rond Herentals: huisartsen, woonzorgcentra, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, …

• een waardering van de vrijwilligers die patiënten en personeel ondersteunen en ontzorgen.

• het verder uitbouwen van alle mogelijkheden die het ziekenhuis te bieden heeft op vlak van revalidatie. Het postrevalidatiecentrum To Walk Again is uniek in Vlaanderen, maar ook de projecten op vlak van obesitasrevalidatie, cardiotraining en andere zijn modellen die verder moeten worden uitgebouwd. Het AZ moet een voortrekkersrol spelen in de uitbouw van een zorghotel voor wie Herentals en zijn natuur opzoekt om te herbronnen en gezond(er) te worden.

• het waarborgen van een goede financiële toekomst voor het ziekenhuis. Zeker de regeling van de statutaire pensioenlast van het ziekenhuis nemen we op met de hogere overheden.

• voldoende kwalitatieve ruimte voor het ziekenhuis en zijn toekomst. Op korte termijn pakken we de parkeerproblematiek aan, maar we moeten ook oog hebben voor een herhuisvesting van het ziekenhuis en zijn nieuwe functies over 20 à 30 jaar. Een herinplanting moet dan samengaan met de stedelijke visie op omgeving en mobiliteit.

• een actieve rol in de uitbouw van het Ziekenhuisnetwerk Kempen, waar we samen met de ziekenhuizen van Turnhout, Geel en Mol werken aan goede medische zorg, integraal en geïntegreerd voor de hele regio.

Wat als … Herentals een nog warmhartigere stad wordt

 

Voor CD&V is Warmhartigheid geen lege doos maar een dagelijkse opdracht. Zorgen voor een solidaire WIJ- samenleving begint met inzet thuis, in het gezin, op je werk, in de straat, in de buurt, en in de wijde wereld. Zo dragen we samen zorg voor elkaar!

 

Kansarmoede

We maken werk van een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid waar mensen in armoede zelf kansen krijgen en initiatieven kunnen nemen. De Fakkel is hiervoor de best mogelijke partner.

Waar begint de kansarmoede? Niet iedereen heeft het geluk gehad op te groeien in een warm gezin. De beginpositie bepaalt al in grote mate je kansen voor later. We moeten oog hebben voor diegenen, die een moeilijkere start in het leven hebben.

Scholen hebben een belangrijke signaalfunctie naar kansarmoede toe. Leerkrachten merken steeds vaker op, dat niet iedereen mee kan in de klas door de armoede thuis. We moeten er voor zorgen, dat ook arme kinderen met een degelijke fiets naar school kunnen gaan.

Individuele vragen om financiële bijstand, bv. warme maaltijden, schoolrekeningen, thuiszorgdiensten, schoolreizen, jeugdkampen, … blijven we individueel beoordelen en toepassen omdat het welzijn van iedere inwoner voor ons belangrijk is.

We geven vanuit het lokale bestuur bijkomende steun zodat mensen in armoede een menswaardig inkomen krijgen.


Racisme en etniciteit
Helaas heerst er nog veel racisme in onze samenleving en wel in verscheidene subtiele vormen. Mensen laten zich leiden door vooroordelen over andere culturen, over mensen met verslavingsproblematieken, over leefloners... De sociale media bevestigen en versterken nog die perceptie.

We moeten tot een mentaliteitswijziging komen. “Een vreemde kan een vriend zijn, die je nog niet kent”. Waar een wil is, is een weg.

Om integratie te vergemakkelijken is taal onontbeerlijk. Alle vormen van praktisch Nederlands taalonderwijs voor anderstaligen moeten dan ook worden gepromoot.

Hoe kunnen we de perceptie van onbekend = onbemind ombuigen? Door nog meer in te zetten op integratieprojecten om het gemeenschapsgevoel te verhogen. Door meer openheid, méér speelstraten, meer buurtbanken, straatfeesten, festivals, sportevenementen voor iedereen, Wereldtals…


Gehandicaptenzorg

Mensen met een mentale beperking moeten meer toegang krijgen tot een dienstencentrum (’t Convent2).

Het vervoer voor mensen met een beperking moet worden uitgebreid. Ook vervoer naar administratieve hulp. Eenzame bejaarden hebben het steeds moeilijker om over het nodige vervoer te beschikken om bijvoorbeeld bij de dokter op consultatie te geraken. Een project van seniorenvervoer zou meer vervoersmogelijkheden kunnen bieden aan minder mobiele senioren.

Bij het inrichten van straten en de openstelling van openbare ruimtes en gebouwen moet er maximaal worden ingezet op toegankelijkheid door aangepaste materialen te gebruiken, drempels weg te werken, obstakels te vermijden, duidelijke looplijnen te creëren, … Horecazaken of winkels die goed toegankelijk zijn krijgen een kwaliteitslabel.

We organiseren cursussen voor mensen met een beperking in de academie en kampen voor kinderen met een bijzondere aandacht tijdens de vakanties. De G-sport kan op onze steun blijven rekenen. We geven de European disability card meer bekendheid en implementeren ze in cc 't Schaliken.


Sociale tewerkstelling

De beste manier om niet in armoede te verzeilen is brood op de plank: jobs, jobs, jobs. Maar niet iedereen kan in het reguliere werkveld tewerkgesteld worden. Sociale tewerkstellingsprojecten en sociale economie blijven bijzonder belangrijk!

De stad en OCMW Herentals hebben zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot motor voor sociale economie, maatwerkbedrijven en tewerkstellingsinitiatieven (De Kringwinkel, Boskat, TWERK, ZKW, ’t Gerief, …) De stad moet deze rol verder blijven opnemen, zeker nu deze initiatieven zich verenigen in Groep Talent. Samen met Groep Talent willen we verder investeren in jobs voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en willen we de bestaande én nieuwe initiatieven maximaal ondersteunen. We gaan ook op zoek naar nieuwe vormen van sociale tewerkstelling. De stad heeft de goede gewoonte om beroep te doen op sociale economie bedrijven voor diverse taken, dit willen we verder uitbouwen. Een voorbeeld hiervan is het opstarten van een buurderij waarbij korte keten producten worden aangeboden via sociale tewerkstelling.

Door het aanbieden van tijdelijke werkervaring trachten we leefloners een nieuwe start te geven.


Wonen & sociale huisvesting

De prijzen van huurwoningen en koopwoningen zijn in de Kempen zodanig gestegen, dat niet iedereen zich nog een eigen woning kan aanschaffen. Sociale woningmaatschappijen blijven belangrijk voor CD&V Herentals. De wachtlijsten zijn nog steeds bijzonder lang, er moeten nog meer kwaliteitsvolle betaalbare woningen op de huurmarkt komen! De brede sociale mix over het grondgebied wordt verder als leidraad genomen voor nieuwe projecten.

Het is ook belangrijk dat de huurwoningen in Herentals voldoende duurzaam zijn, verbeteringen zullen worden aangemoedigd! Een lagere energiefactuur maakt immers een groot verschil voor mensen met een beperkt inkomen.

De toewijzing van een vrijgekomen woongelegenheid moet op een objectieve manier blijven gebeuren en toekomen aan diegenen die het nodig hebben.

Ook jonge gezinnen, met ouders die beiden uit werken gaan, hebben het steeds moeilijker om zich een betaalbare gezinswoning te kunnen aanschaffen.

Het blijkt dat er een grote nood aan flats is voor éénoudergezinnen met 1 kind, terwijl er voor woongelegenheden met meerdere slaapkamers bijna geen wachtlijsten meer zijn (bij De Woonbrug.) Er moet dus marktcorrigerend worden ingespeeld op de woningnood en het aanbod van kleine sociale woningen moet worden uitgebreid.

Met ISOM onderzoeken we de haalbaarheid van een laagdrempelige woonwinkel.


Kinderopvang

Herentals heeft geen tekort aan opvangplaatsen. We blijven er over waken dat er voldoende aanbod blijft. Dit aanbod moet op maat van de gebruiker zijn en betaalbaar blijven met specifieke aandacht voor kansarmen. Alle opvangplaatsen moeten veilig en vlot bereikbaar zijn.

Ook tijdens vakantieperiodes moeten er voldoende opvangplaatsen blijven. Naast het bestaande aanbod van zomerkampen, is er nood aan een occasionele opvangplaats. Hierin kan de stad een leidende rol spelen.

We breiden het aanbod kampen met voor- en naopvang uit opdat meer kinderen aan deze kampen kunnen deelnemen en opdat het aanbod nog diverser wordt.

Wat als … we ook een mondiale bril opzetten

De 'sustainable development goals' (kortweg SDG's), zijn 17 doelstellingen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om aan een duurzame toekomst te werken. 65% van deze doelstellingen kan niet gehaald worden zonder hulp van het lokale niveau. Het huidige stadsbestuur is zich hier terdege van bewust en heeft in het verleden al heel wat initiatieven genomen en ondersteund.

We trachten om alle beslissingen die genomen worden, ook te bekijken door een mondiale bril. Concreet betekent dit dat we de Herentalse inwoner en het stadspersoneel moeten overtuigen dat er duidelijke keuzes moeten gemaakt worden en dat we als stad hierbij een voorbeeldfunctie hebben.

Wat als … we ons veilig voelen in onze stad

We leven in een gemeenschap met heel veel mensen samen. Duidelijke afspraken en regels zijn noodzakelijk om het samenleven zo aangenaam mogelijk te maken. Het handhaven van deze regels verdient meer aandacht en moet versterkt worden op alle vlakken (milieu, bouw, politie, hinder, …). Nachtlawaai, sluitingsuur, snelheidsovertredingen, … moeten beter nageleefd en kordater aangepakt worden.

Er dient daarom een beter overleg te gebeuren tussen de gemeenteraad en de politieraad. Ook het systeem van de GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) moet verder uitgebouwd worden.

Sensibiliserende acties om gericht overlast te bestrijden worden opgestart. Dit kan gaan over hondenpoep, nachtlawaai aan café’s, geluidshinder bij openluchtevenementen, geparkeerde fietsen op het voetpad in schoolomgevingen, fiets- en bromfietscontroles, …

Sociale en subjectieve veiligheid zorgt er voor dat mensen zich veilig voelen in hun onmiddellijke woonomgeving. Dit bekomen we door onze straten en pleintjes proper te houden en gemeenschapsvormende initiatieven te ondersteunen.

De politiezone en brandweerzone moeten over voldoende middelen beschikken om hun taken professioneel, efficiënt en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. De huisvesting van de politiezone zal de volgende jaren volledig vernieuwd worden. Ook
de Herentalse brandweerpost moet gerenoveerd worden om te voldoen aan de hedendaagse noden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.