Herentals 2013-2018
Samen verder werken aan een aangename stad

Bestuursakkoord van sp.a en cd&v

sp.a en cd&v willen in Herentals samen een degelijk en doordacht beleid voeren, op basis van het beleid van de voorbije zes jaar. Een aantal belangrijke aspecten willen de partijen behouden en bestendigen. Het gaat dan om het sociale beleid, de banen in sociale-economieprojecten, de aandacht voor sociale huisvesting, waardevolle groen- en parkgebieden, een sterk aanbod aan betaalbare vrijetijds- en ontspanningsmogelijkheden.


Het nieuwe bestuur zal ook een tandje bijsteken waar nodig. Zo komt er een inhaalbeweging voor de openbare werken. Het bestuur wil fors investeren in de vernieuwing van voetpaden, fietspaden en wegen. Verder komt er een duurzaam structureel onderhoud van het patrimonium en een verhoogde aandacht voor de netheid van straten, pleinen en groenperkjes. Het stadsbestuur streeft naar een efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijkedienstverlening.


Tijdens de volgende zes jaar zal de stad onder meer verder investeren in een nieuw woon- en zorgcentrum, een dienstencentrum voor senioren, ruimte voor jeugdlokalen, een bijkomende sporthal in Noorderwijk, strategische grondverwervingen, een opwaardering van het station en zijn omgeving, vernieuwde huisvesting voor de muziek- en tekenacademie en grond voor een brandweerkazerne. Met deze ingrepen wordt Herentals voorbereid op voor de toekomst.


Herentals moet een aangename woon-en-werkstad zijn voor nieuwe inwoners en bedrijven. De stad ontwikkelt een actief beleid om meer ondernemers aan te trekken, die op hun beurt voor werkgelegenheid zorgen. Ook wil de stad meer betaalbare bouwgronden en woningen ter beschikking stellen en actiever inzetten op stadsvernieuwing. Dit moet ook jonge gezinnen naar de stad trekken. Door meer inwoners aan te trekken, vergroot bovendien de fiscale basis van de stad, waardoor de dienstverlening betaalbaar blijft.


Het zijn moeilijke financiële en economische tijden. Ook Herentals moet de tering naar de nering zetten. Budgettaire  oorzichtigheid is noodzakelijk. Het nieuwe bestuur zal daarom de uitgaven streng bewaken, de inkomsten billijk ontvangen, de subsidies van hogere overheden maximaal aanwenden en een aantal kostenbesparende maatregelen doorvoeren. De financiën van de stad moeten ernstig en verantwoord beheerd blijven.

Sociale zaken en zorg

Het nieuwe bestuur wil het bestaande sociale beleid van stad en OCMW behouden en versterken. Indien het budgettair haalbaar is, kan de klusjesdienst voor senioren nog uitgebreid worden.

De scholensubsidies voor buitenschoolse kinderopvang moeten meer gericht worden op de voor- en nabewaking op woensdagnamiddag en snipperdagen. De stad wil ook onthaalhouders meer ondersteunen en de voor- en nabewaking uitbreiden bij activiteiten van de sport- of jeugddienst. Ook de Diftartarieven zullen kindvriendelijker gemaakt worden.


Het nieuwe woon- en zorgcentrum en dienstencentrum moeten nog deze bestuursperiode gebouwd worden. Verder zal het dienstencentrum meer activiteiten voor senioren organiseren in de Dorpshuizen van Noorderwijk en Morkhoven en meer aandacht besteden aan jongsenioren.

Om de bouw van het nieuwe woon-en zorgcentrum en het dienstencentrum te financieren, ontvangt het OCMW vanaf 2014 een grotere toelage. Vanaf 2016 groeit de toelage elk jaar met 2 procent.

Andere initiatieven van het OCMW moet het OCMW binnen dit bedrag kunnen uitvoeren. De stad en het OCMW willen in deze legislatuur hun samenwerking nog versterken en nadrukkelijk op zoek gaan naar efficiëntiewinsten door gezamenlijk op te treden.

Het bouwprogramma van het ziekenhuis wordt voortgezet. We blijven streven naar een modern, lokaal ziekenhuis met een aantal medische speerpunten. De parkeerproblemen rond het ziekenhuis proberen we onder meer op te lossen door na te gaan of er geen verdere samenwerkingsmogelijkheden zijn met de eigenaar van het terrein aan Nieuwland.

Financiën en fiscaliteit

Het stadsbestuur gaat bij het begin van de legislatuur alle retributies bekijken en eventueel bijsturen. Daarbij houdt het bestuur, naast een inhoudelijke toets, rekening met de inflatie, de verhouding tussen de retributie en de werkelijke kosten van de dienstverlening, en de hoogte van de retributie in vergelijkbare gemeenten.


Het bestuur wil verder een striktere interne controle op de inning van de ontvangsten uitwerken, onder meer via een betere recuperatie van de kosten bij het gebruik van openbare pleinen, bijvoorbeeld de facturering van de uitgaven voor nutsvoorzieningen, afval en reiniging.

Het bestuur wil verder de belasting op drijfkracht, de milieubelasting op bedrijven en de gemeentelijke saneringsbijdrage op water evalueren en zoeken naar een systeem dat de belastingen billijker verdeeld tussen de bedrijven. De mogelijke nieuwe regeling moet wel een gelijkblijvende opbrengst voor de stad opleveren en mag niet ten koste gaan van de lokale handelaars.

Door een recent besluit van de Vlaamse overheid moet de stad de prijzen van Diftar aanpassen. Bij deze aanpassing kijkt de stad naar de globale dekkingsgraad van de afvalheffing, het sociale toelagenstelsel en de hoogte van de vaste kost.

De personen- en grondbelasting in Herentals ligt, in vergelijking met vergelijkbare kleine centrumsteden, onder het Vlaamse gemiddelde. Dat wil de stad zo houden. Financiële middelen zal de stad ook zoeken door een maximale aanwending van subsidies van hogere overheden.

Middenstand en lokale economie

De stad stelt een ondernemerscoach aan die de werking van de middenstandsraad en de KIH versterkt. Deze coach is het aanspreekpunt voor elke ondernemer. Hij gaat proactief op zoek naar ondernemers die in Herentals willen investeren en begeleidt hen daarbij. Verder is het belangrijk om de horeca een stem te geven in de middenstandsraad.

De stad blijft via de dienst toerisme Helemaal Herentals Kadocheques verkopen. Tussen de diensten cultuur, toerisme en middenstand van de stad zal er nauwer worden samengewerkt. De stad organiseert een ontvangst voor nieuwe handelaars en er komt een project om leegstaande etalages
te verfraaien.

De stad wil via een bouwverordening het aantal interimkantoren in winkelstraten beperken. In overleg met de middenstand wordt onderzocht of vensteruren voor leveranciers mogelijk zijn. De stad ontwikkelt ook nieuwe bedrijventerreinen op de Geelseweg en op Dikberd-Vennen (tot aan de Honingstraat). De herstructurering voor Hannekenshoek gaat verder. De stad zal bij nv De Scheepvaart aandringen op de ontwikkeling van Heirenbroek. Voor de voormalige kazerne Wolfstee start de stad een planningsproces op om nieuwe bedrijven toe te kunnen laten. De stad verkoopt de percelen op het Laar wanneer het terrein Addernesten klaar is.

Markten en kermissen

De stad onderzoekt in overleg met de handelaars of het mogelijk is de vrijdagmarkt naar het stadscentrum te verplaatsen. Verder zal onderzocht worden of het niet beter is het aantal kermissen in de stad te beperken. Misschien beter één grote, dan vele kleine kermissen?

Landbouw

De visie van de stad op het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Netevallei blijft ongewijzigd (vergroening Peertsbos, Vuilvoort en Rozenstraat). De stad zal deze bestuursperiode ook een aantal onverharde wegen herprofileren. Verder zal de stad, onder het vaandel van fairtradegemeente, de eigen duurzame streekproducten blijven promoten.

Toerisme en erfgoed

Een nieuwe stadsarchivaris zal voortaan ook het erfgoedbeleid op zich nemen. De stad wil - mits er subsidies worden gekregen - een museumbeleid opstarten. Subsidies van het Vlaamse Museumconvenant of een samenwerking met de sociale economie zijn hier mogelijk. Het toeristisch infokantoor moet blijven voldoen aan de voorwaarden van Toerisme Vlaanderen, zonder extra
openingtijden op zondag.

Ruimtelijke ordening

Het uitgangspunt blijft de consequente uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Centraal staan dus stads- en dorpskernherwaardering, inbreidingsprojecten en het behoud van de open ruimte.

Voor het voormalige speelplein Kruisberg komt een plan om het groene karakter van de omgeving te combineren met de plaatselijke parkeerproblemen en de mogelijkheid om langs de Wijngaard te bouwen. Om het probleem van de scoutslokalen op te lossen, koopt de stad een grond van het OCMW op de Wijngaard en stelt deze ter beschikking aan de scouts of andere jeugdverenigingen. Ze kunnen dan zelf een gebouw plaatsen, dat in de zomer ook door de vakantiewerking van de stad (de
Sjallekes) gebruikt kan worden. Via dit soort van samenwerking kunnen in de toekomst ook andere jeugdverenigingen een veilig lokaal krijgen, bijvoorbeeld aan Greesbos

Het bestuur bevestigt de vergroening van het woonuitbreidingsgebied aan de Rozenstraat. De bossen van het Poederkot moeten zo veel mogelijk bewaard worden, zonder planlasten voor de stad. Om de juridische discussies te beëindigen, zoeken we naar een onderhandelde oplossing die rekening houdt met de ruimtelijke en mobiliteitsimpact voor de ruimere omgeving. Voor kamp A in Noorderwijk en het GRUP Netevallei behoudt de stad de eerder overeengekomen visie. De stad erkent ook de behoefte aan volkstuinen in de stedelijke rand en wil op het vlak van locaties voorlopig alle opties open laten.

Het bestuur wil meer woongelegenheid en bouwgronden ontwikkelen. Dit vraagt van de bouwdienst een groeigerichte, klantvriendelijke, dynamische en soepele aanpak van vergunningen, overlegprocedures, … . Een proactieve aanpak in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden is nodig, bijvoorbeeld voor de site Boerenkrijglaan, site oud-Sefaplein, Draaibomen in Morkhoven, site Rozenstraat-Lichtaartseweg, leegkomende schoolcomplexen, … De stad wil ook een plan voor een recreatiezone in de Breidelstraat opstarten, waarbij het bestuur de combinatie tussen recreatie en woonmogelijkheden voor senioren bekijkt. Op de industrieterreinen van de stad gaan we zuinig om met de beschikbare ruimte. Gemeenschappelijke parkeerterreinen, brandwegen of groenbuffering
moeten mogelijk zijn.

In de eerste helft van 2014 vraagt de stad de ontvoogding aan op het vlak van ruimtelijke ordening.

Wonen

De stad wil betaalbaar bouwen en wonen voor iedereen mogelijk maken door proactief in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden en Herentals meer te promoten als woonstad, ook voor jonge gezinnen en tweeverdieners. Er komt een activeringsheffing op ongebruikte bouwkavels, maar die geldt niet voor wie een bouwgrond laat liggen voor de eigen kinderen.

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen bouwt de stad deze bestuursperiode opnieuw minstens tweehonderd sociale koop- en huurwoningen. Ook in Noorderwijk en Morkhoven is extra sociale huisvesting wenselijk. De sociale huisvesting wordt gefocust op woningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Daarrvoor zijn de wachtlijsten het langst. De socialehuisvestingsmaatschappijen moeten de contact- en inspraakmomenten met hun huurders evalueren en verbeteren.

Tegen 2018 hebben alle sociale huurwoningen dakisolatie, dubbele beglazing en moderne condensatieketels. Het aantal transitwoningen van het OCMW moet groter worden. Het sociaal verhuurkantoor wordt uitgebouwd.

De stad handhaaft de norm van 20 procent sociale huisvesting bij nieuwe verkavelingen. Bij grotere verkavelingen kan dat 15 procent worden, aangevuld met een bijkomende 10 procent sociale bouwgronden van de IOK. Er is geen bezwaar tegen de mogelijkheid dat sociale woningen die door een private partner worden gebouwd, daarna door een sociale huisvestingsmaatschappij worden aangekocht. Als de stad of het OCMW grond verkoopt aan particulieren, moet dit kunnen via een erfpachtsysteem om de afbetaling van de woning of de bouwgrond op termijn te spreiden.

De stad gaat de strijd tegen stadskankers (Markgravenstraat, hoekgebouw Spekmolenstraat-Ernest Claesstraat, Boerenkrijglaan, dorp Noorderwijk Techno, …) aan door de eigenaars aan te spreken en samen te brengen. Indien nodig moet er een RUP komen met de mogelijkheid tot onteigening. Een professionele ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van deze stadskankers is noodzakelijk. De stedelijke belasting op leegstand en verkrotting wordt verstrengd. Hoe langer een pand leegstaat, hoe hoger de belasting zal worden.

De stad zal de wegenis en de riolering in het Begijnhof prioritair aanpakken. Het overleg met Monumenten en Landschappen zal daarom op zeer korte termijn van start gaan. Belangrijke aspecten van het masterplan Begijnhof zijn een groen parkeerterrein en het autovrij maken. Voor het uitvoeren van dit masterplan zal de stad de gronden naast de Augustijnenlaan verwerven.

De stad wil wonen boven winkels aanmoedigen via het huidige vergunningsbeleid. Daar komt geen specifieke bouwverordening voor.

Het stadsbestuur streeft naar de bouw van een nieuw Sociaal Huis op de Augustijnenlaan waar ook een Woonwinkel/Woonantenne een plaats krijgt.

Voor permanent bewoonde weekendverblijven blijft het huidige uitdoofbeleid van kracht.

Energie

De stad zal bij nieuwbouw van stedelijke gebouwen de best beschikbare technieken gebruiken om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Er is nood aan een energiecoördinator voor de gebouwen van de stad. Er wordt ook een inventaris van energieproblemen opgemaakt, samen met een plan van aanpak, een energieboekhouding en energiezorgsysteem. De stad ondersteunt verder de Energiesnoeiers en maakt de groene leningen via EnergieK nog meer bekend aan de sociale doelgroepen.

Bij grote verkavelingen legt de stad een aantal percelen op voor de bouw van passiefwoningen. De stad zal ook blijven meewerken aan samenaankopen met een milieu- of duurzaamheidsmeerwaarde. Verder bekijkt de stad, samen met IVEKA, of er eventueel nachtverlichting kan worden uitgeschakeld, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Natuur en milieu

De stad zal meer aandacht besteden aan het opruimen van zwerfvuil en het onderhoud van openbaar groen. Er komen meer en regelmatig geledigde vuilnisbakjes. Om meer groen in dichtbebouwde straten te krijgen, wil de stad tegeltuintjes meer aandacht geven. Via de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voert de stad een strikter lik-op-stukbeleid tegen sluikstorten. De stad blijft verder scholen, verenigingen en buurtcomités ondersteunen bij het houden van een jaarlijkse schoonmaak in de stad en de deelgemeenten.

Om meer groen in dichtbebouwde straten te krijgen, wil de stad tegeltuintjes meer aandacht geven. Natuur in industrieparken moet zoveel mogelijk aansluiten tot een geheel, om een groene corridor te vormen, en om de beschikbare industrieruimte efficienter te benutten. Graszones kunnen vervangen worden door bloemenweiden.

Natuurontwikkeling en biodiversiteit blijft een belangrijke doelstelling voor zowel stad als OCMW. Hiervoor werken de twee maximaal samen met de natuurverenigingen. Op de planning staan onder meer de natuuropbouw in de Roest, de vernatting van de Hellekens, de bevloeiing van de Hellekensloop, de Maesloop en de Fermerijloop. Voor bijzondere diersoorten moeten er
overwinteringsplaatsen komen. Verder moeten mensen in contact kunnen komen met waardevolle natuurgebieden. De stad bouwt daarom een natuurleerpad in de Netevallei. De opening van de wandelbrug over de Nete ontsluit immers een uniek natuurgebied. De stad wil de mensen de ecologische waarde van dit gebied tonen.

De tarieven van het recyclagepark blijven behouden. Voor de tarieven van het grof vuil schikt de stad zich naar de normen van de Vlaamse overheid.

De stad kiest bewust voor een diervriendelijk beleid. Het vrijwilligersproject voor het opvangen en steriliseren van zwerfkatten blijft bestaan. De stad kiest verder voor dierproefvrije onderhoudsproducten en staat achter het verbod op wilde dieren bij circusvoorstellingen.

Openbaar werken

De stad zal deze bestuursperiode een inhaalbeweging opzetten voor de openbare werken. De technische dienst moet hiervoor versterkt worden. De stad gaat ook op zoek naar goede voorbeeldpraktijken in andere gemeenten op het vlak van de aanstelling van studie- en ontwerpbureaus.

De stad zal een aantal straten heraanleggen volgens het model van de Nieuwstraat: Kapucijnenstraat, Sint-Magdalenastraat, Collegestraat, Schoolstraat, Stationsstraat, Goudbloemstraat, Markgravenstraat, Koppelandstraat-Nonnenstraat (enkelrichting) en het eerste stuk van de Sint-Jobsstraat (enkelrichting). Ook het kruispunt van de Toekomstlaan en Wolfstee wordt heraangelegd.

De stad overlegt met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de financiering van rioleringswerkzaamheden in Woud, Servaes-Daemsstraat, Mussenblok, Brouwerijstraat, Schoutenlaan, Eilandje, Begijnhof, Watervoort, Rode Leeuwstraat, Sint-Niklaasstraat, Broekhoven, Vennen, Langepad en het eerste stuk van Voortkapelsweg. Halverwege de bestuursperiode komt er
een doorgedreven kosten-batenanalyse over het beheer van het rioleringsstelsel. Als er geen subsidies komen van de VMM, voert de stad enkel rioleringswerken uit op plaatsen waar de veiligheid en toegankelijkheid dit vereisen. Het gaat dan om Woud, Servaas Daemsstraat, Mussenblok, Brouwerijstraat en Begijnhof.

De stad blijft werken, in beperkt tempo binnen de budgettaire mogelijkheden, aan de installatie van systemen voor Individuele Behandeling Afvalwater (IBA’s).

De ontwikkeling van het binnengebied achter cc ‘t Schaliken is afhankelijk van de verwerving van gronden en toegangswegen. Tijdens deze bestuursperiode werkt de stad verder aan een doorgedreven visievorming over dit gebied. De tijdelijke parkeerterreinen zullen ondertussen beter aangelegd worden. Het Loopke zal heraangelegd worden en er komen fatsoenlijke doorsteken naar het Stadspark. Het Stadspark wordt bovendien heraangelegd. De stad zal dan tegelijk de vijver aanpakken, skate-infrastructuur plaatsen en het Stadspark open trekken naar de Belgiëlaan.

Het budget voor de heraanleg van stoepen wordt verhoogd. Er komen nieuwe stoepen in Sint- Jansstraat, Zavelstraat, Zwanenberg, Daalakker, Engelse Wijk, Molenstraat, Wiekevorstseweg, Markgravenstraat, Kolveniersstraat, Noorderwijksebaan, Sint-Waldetrudisstraat, Streepstraat, Wasserijstraat, Augustijnenlaan, Belgiëlaan, Olympiadelaan, Oud-Strijderslaan en de Cardijnlaan.

De stad maakt een provinciaal subsidiedossier op voor fietspaden voor Veldhoven, Molenstraat, Wiekevorstseweg en Voortkapelseweg. De stad ondersteunt het provinciaal project van de fiets-ostrade tussen Herentals en Balen. De stad dringt bij het Vlaams Gewest aan op een heraanleg van het fietspad in de Geelseweg, en op de aanleg van de fietspaden Lierseweg en Poederleeseweg.

In het stadscentrum willen we het fietscomfort verbeteren door meer en gebruiksvriendelijke fietsenstallingen.

Het onderhoud en de herstellingen aan voetpaden, fietspaden en wegen zullen beter opgevolgd en gepland worden.

Mobiliteit

De stad voert de zone 30 verder in voor de woonwijken van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk en evalueert het effect van de zone 30 op de verkeersveiligheid in deze wijken. Indien nodig zal de stad kleine infrastructuuringrepen uitvoeren om de zone 30 af te dwingen. Wanneer het bestuur het mobiliteitsplan actualiseert, zal de stad ook het systeem van de blauwe zones en de parkeerkaarten evalueren. Het parkeerverbod voor bestelwagens wordt op korte termijn bijgestuurd.

De stad onderhandelt bij het Vlaamse Gewest en de buurgemeenten over aangepaste routes voor zwaar verkeer, om zo het centrum van Morkhoven en Noorderwijk te ontlasten.

We breiden, in overleg met de handelaars, de Zandstraat Winkelwandelstraat uit naar de vrijdagse markten van 8 tot 14 uur.

Het stadsbestuur wil de stationsbuurt grondig vernieuwen. Dat gebeurt op basis van het masterplan stationsomgeving. Dit plan is opgesteld in overleg met de NMBS, De Lijn en het Vlaams Gewest. De kosten voor dit project worden door de verschillende partners gedeeld.

De stad wil volgens dit masterplan het station omvormen tot een hedendaags, toegankelijk en aangenaam station. Daarvoor is een heraanleg nodig van de treinperrons en een ondertunneling van de perrons tot aan de Zaatweg. Het station moet dus ook via de Zaatweg bereikbaar zijn. Er is bovendien nood aan een nieuw parkeerterrein, een forse uitbreiding van de fietsenstallingen en een modern en toegankelijk busstation. De stad wil verder drastische maatregelen nemen om de bereikbaarheid van het station te verhogen door onder meer de Koeterstraat door te trekken tot aan het station. Er moeten ondertunnelingen komen aan de overweg Belgiëlaan-Olympiadelaan, aan het kruispunt Wellens en aan de spoorwegovergang van de Poederleeseweg. Door de aanpassing van rijrichtingen kan ook het sluipverkeer uit de Kapucijnenstraat en de Sint-Magdalenastraat gebannen worden.

Het kruispunt van de Servaas Daemsstraat met de Ring is in Noorderwijk een moeilijk punt in de spitsuren. De stad onderzoekt of hier verkeerslichten kunnen komen om de doorstroming vanuit de Servaas Daemsstraat te verbeteren. Aan Henrad op de Herenthoutseweg komt een conflictvrije linkafstrook bij de verkeerslichten, zodat het doorgaand verkeer richting Herenthout niet meer in een wachtfile moet staan.

De stad wil met de eigenaar van de Delhaize in het centrum een contract afsluiten om het parkeerterrein buiten de winkeluren toegankelijk te maken voor iedereen. De stad zal initiatieven nemen om gronden te verwerven en in te richten als gezamenlijke buurtparkeerterreinen. Dat kan bijvoorbeeld op de terreinen van de stad in de Boerenkrijglaan en de Markgravenstraat. De
bestaande buurtparkeerterreinen in de Sint-Magdalenastraat en de Rode-Kruisstraat moeten behoorlijk aangelegd worden.

De stad moedigt autodelen en elektrisch fietsen aan. In overleg met de horeca wil de stad laadpunten installeren en promoten. De stadsdiensten zullen ook meer en meer gebruik maken van elektrische wagens.

Wanneer de stad aanpassingen wil uitvoeren na klachten of suggesties van burgers of actiegroepen, gebeurt dit slechts na een brede consultatie van alle betrokken buurtbewoners.

De stad zal ook de veiligste schoolroutes uitwerken en promoten. De schoolroute in het centrum wordt extra beveiligd door zebrapaden ter hoogte van het kruispunt aan café Den Engel.

Gemeentelijk gebouwenbeheer

De stad heeft nood aan een pro-actief gebouwenbeheer, met een betere planning en opvolging van het onderhoud. We doen deze legislatuur geen restauratieprojecten van monumenten en erfgoed zonder subsidies, en bepleiten deze aanpak ook bij de kerkfabrieken. Een overleg over de financiële planning van werken door de kerkfabrieken moet bindende afspraken opleveren die voor de stad budgettair haalbaar zijn.

Vrijetijdssector en verenigingsleven

Herentals telt heel wat jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen vormen een hecht sociaal weefsel waardoor onze stad nog steeds een stad op mensenmaat is. Het bestuur zal deze verenigingen zoals in het verleden blijvend ondersteunen, met moderne en aangepaste instrumenten.

Bij de organisatie van de eigen stedelijke vrijetijdsdiensten zullen we duidelijk moeten afbakenen wat we nog wel of niet als stedelijke kerntaak beschouwen, en kritisch bekijken of we een kwaliteitsvolle basisdienstverlening niet met minder middelen kunnen waarmaken.

De stad wil erkende verenigingen of organisatoren van straatfeesten beter ondersteunen via een jaarlijkse waardecheque voor gratis vervoer van uitleenmateriaal. De werking van de Vrijetijdspas moet uitgebreid worden, vooral op sportgebied. Dit mag echter geen extra financiële druk op het Netepark leggen. De stad zal de verenigingen ook beter op de hoogte brengen van de
aankondigingsmogelijkheden van activiteiten via de UiTdatabank en de digitale informatieborden.

Sportbeleid

De stad wil meer mensen in beweging krijgen en bewegingsarmoede bestrijden. De stad zal zijn goede contacten met BLOSO onderhouden en bij BLOSO pleiten voor de bouw van een overdekte wielerpiste, de heraanleg van de atletiekpiste tot een volwaardige achtbanenpiste en de oplossing van de parkeerdruk aan het sportcentrum. Deze projecten moeten volgens de stad door de hogere overheid betaald worden.

Verder wil de stad op de terreinen van Kamp A (Noorderwijk) een nieuwe sporthal bouwen. Ook komt er nieuwe skate-infrastructuur, in het Stadspark, op de Herenthoutseweg en in Noorderwijk.

De stad zal zijn bijdrage in het AGB Sport en Recreatie (Recreatiedomein Netepark) structureel verlagen. Daarom is er nood aan een actieplan dat kritisch kijkt naar de kosten, het personeel, de tarieven en de openingstijden. Herentals Fietst en Feest krijgt een hogere subsidie, omdat dit evenement Herentals een bijzondere uitstraling geeft.

Cultuur

De dienst toerisme ontwikkelt zich meer en meer tot een vrijetijdswinkel. De online verkoop van tickets voor het cultuurcentrum moet nog extra in de verf gezet worden.

In de Markgravenstraat zal de stad een nieuw gebouw zetten voor de academie voor beeldende kunst samen met de academie voor muziek, woord en dans. Deze kunstencampus krijgt een archiefkelder, een buurtparkeerterrein en openbaar groen.

In de bib zet de modernisering en digitalisering zich door. Er komt een inleverschuif in de bib van Noorderwijk en een zelfuitleenbalie in de bib van Herentals. Om het kostenplaatje in evenwichtig te houden, zullen de openingstijden, en met name ook de zondagsopening, aangepast moeten worden.

Jeugdbeleid

Bij nieuwe woonprojecten zal de stad enkel nog speel- en sportterreinen inplannen in buurten waar er een duidelijk tekort aan is. Het onderhoud en beheer van deze terreinen moet beter opgevolgd worden. De stedelijke bossen op Zavelbos en Heirenbroek worden beheerd als een speelbos.

Het bestuur behoudt de subsidies voor het Jeugdlokalenfonds. Jeugdverenigingen krijgen bovendien een betere begeleiding bij het opmaken van dossiers voor energie-investeringen en veiligheid in hun
lokaal.

De stad wil de tienerwerking in het jeugdhuis 10R20 verder uitbouwen. Daarvoor zal de stad de jeugdhuiswerker blijven betalen.

De verbouwing van zaal ‘t Hof maakte de zaal geschikt voor jongerenfuiven. Met de bouw van de nieuwe nooduitgang is de zaal ook veiliger voor fuiven. Er waren vorig jaar twintig fuiven in ‘t Hof, en dat wil de stad uitbouwen. Op dit moment kunnen jongeren zes vaste weekends reserveren voor fuiven. Dat systeem blijft behouden.

Zaal ‘t Hof is echter geen ideale fuiflocatie. Daarom zoekt de stad naar een geschikt terrein voor een fuifzaal die geen overlast voor de buurt met zich meebrengt.

Internationale solidariteit

Herentals is een fairtradegemeente en dat houden we zo. De stad koopt koffie, fruitsap en wijn van de Wereldwinkel en producten van de lokale bioboer. Het bestuur gebruikt alternatieven voor tropisch hardhout en promoot groene energie en ecolabels.

De stad voert verdraagzaamheid en respect voor ieders levensbeschouwing en geaardheid hoog in het vaandel. Het bestuur toont dus respect voor de nieuwkomers in onze stad, vaak mensen uit andere culturen en verre streken. De stad wil een integratiedienst oprichten om de nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving. De stad wil ook de jaarlijkse verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking verder zetten. Om de twee jaar organiseert de stad ook Wereldtals. De stad zal jongeren op een eigentijdse manier sensibiliseren rond het Noord-Zuidthema.

Veiligheid

Door de vorming van de nieuwe brandweerzones zal het brandweerkorps stapsgewijs opgaan in de brandweerzone Kempen. Het bestuur kiest ook in dit grotere geheel voor een gemengd brandweerkorps, met een kleine kern van beroepsbrandweerlieden en een uitgebreide groep goed opgeleide vrijwilligers. De stad gaat voort op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. De stad behoudt het huidige systeem van de 100-ziekenwagen in het ziekenhuis en bouwt geen brandweerambulancedienst uit.

Raadsleden worden meer betrokken worden bij het politionele beleid. De commissie veiligheid moet dan ook intensiever kunnen werken. De politie besteedt meer aandacht aan wildparkeren en sociaal onverantwoord gedrag. De werking van de GAS-vaststellers moet zo aangepast worden, zodat een betere toepassing van de politiecodex mogelijk is. Ondertussen blijft de politie samenwerken met de BuurtInformatieNetwerken (BIN’s).

Ook de politiezone moet kosten besparen. Het aantal commissarissen moet naar beneden en gepensioneerden worden niet zomaar vervangen. Zo evolueert de kostprijs van de politiezone naar het gemiddelde van vergelijkbare steden en gemeenten.

De politie mag een cameraproject uitwerken voor trajectcontrole en nummerplaatherkenning, indien de politie kan aantonen dat dit een meerwaarde heeft voor haar werking. Dit project moet binnen de financiële meerjarenplanning van de stad passen.

Moderne en klantvriendelijke stadsdiensten

De nieuwe stadssecretaris krijgt van het bestuur alle steun en ruimte om te werken aan een efficiënte, klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening. In het administratief centrum komt daarvoor een aangepaste ontvangstruimte voor de eerstelijnsopvang van de bezoekers. De loketten en het e-loket worden efficiënter georganiseerd. Wanneer dit systeem in werking is, bekijkt het bestuur de mogelijkheid om ook in het Dorpshuis van Noorderwijk een aantal diensten van de stad
aan te bieden. Een onderdeel van de reorganisatie is ongetwijfeld de automatische toekenning van sociale voordelen, waarbij de administratie, en niet de burger, nakijkt waarop de burger recht heeft.

Dit vergt een cultuuromslag binnen de stedelijke administratie. Er is nood aan een moderner en flexibeler waarderingssysteem voor het personeel. Hierbij hoort ook de in tijd en budget gespreide opwaardering van de werknemers in niveau E naar niveau D. Ook moeten de ondersteunende diensten van stad en OCMW (ICT, personeel, communicatie, financiën, patrimoniumbeheer en
aankoopbeleid en uitvoeringsdiensten) nauwer samenwerken.