Bestuursakkoord CD&V en N-VA 2019-2024

Ontdek het nieuwe bestuursakkoord samen met, van en voor burgers

Focus op mensen, inspraak, de Grote Markt, dorpscentra en verkeersveiligheid

De Herentalse bestuursploeg stelde op 25 juni 2019 trots haar plan voor de komende zes jaar voor.

Burgemeester Mien Van Olmen: “Het is er één met, van en voor ons allemaal, want iedereen kreeg de kans om mee te denken. En als bestuur hebben we de inbreng van onze burgers, stakeholders en diensten maximaal in rekening gebracht.”

De burger koos en krijgt de komende zes jaar een heraangelegde Grote Markt, met plaats voor beleving en zonder auto’s, opgewaardeerde dorpspleinen en een verkeersveiligere en zorgzame stad.

In dialoog met de burger

Als stadsbestuur bestaan we voor onze burgers. We willen onze burgers daarom maximaal betrekken bij het bestuur en hen inspraak geven in het reilen en zeilen van de stad. Dit bestuursakkoord is daar een voorbeeld van en kwam tot stand na een breed overleg met burgers, stadsdiensten, adviesraden, en belangengroepen, zowel op fysieke locaties, in vergaderingen en één op één gesprekken als online. Op deze manier willen we onze burgers tijdens de hele bestuursperiode betrekken.

We willen burgers ook prikkelen om zelf initiatief te nemen in buurten, verenigingen of zorgdiensten. Via het systeem van buurtvrijwilligers, buurtcontracten en meter- of peterschap willen we burgers ondersteunen die mee verantwoordelijkheid willen dragen voor het samenleven in onze buurten. We willen deze inzet gepast waarderen.

Burgers die willen participeren in het bestuur, hebben recht op toegankelijke en correcte informatie. Van bij de start van grote projecten organiseren we daarom participatie- en inspraakmomenten. Zo krijgen burgers en experten tijdig de mogelijkheid om hun mening te geven en werken we van bij het begin aan draagvlak en representativiteit. Bij belangrijke projecten die een grote impact hebben op de omgeving van buurtbewoners, verplichten we projectontwikkelaars om vooraf buurtbewoners actief te betrekken en inspraak te geven.

Verder moet het voor burgers mogelijk zijn om individueel het stadsbestuur te adviseren, vanuit hun eigen ervaring, en over allerlei diverse zaken die hen aanbelangen. We bekijken voor welke ideeën er een draagvlak is en hoe we deze kunnen uitvoeren. Op die manier willen we de talenten en expertise van alle Herentalsenaren voluit inzetten. Het gebruik van een digitaal platform om deze ideeën te kanaliseren en de organisatie van dialoogavonden bij de uitwerking van dit bestuursakkoord tonen aan dat het bestuur hier radicaal een nieuwe koers wil varen.

We willen de gemeenteraad uitbouwen tot een participatieve denktank, waarbij we het spel van meerderheid tegen oppositie willen overstijgen. Het huishoudelijk reglement is daar ook op afgestemd. Goede ideeën moeten aanvaard worden en uitgerold, of ze nu uit de koker van meerderheid of oppositie komen.

De stad wil via een participatief traject de officiële adviesraden van de stad opwaarderen tot een permanent klankbord van het stadsbestuur.

De stad zal een participatieambtenaar aanstellen die de verschillende vormen van inspraak en participatie moet begeleiden en waar nodig opstarten. Deze ambtenaar bewaakt de transparantie van het bestuur naar burgers toe en zorgt voor betrokkenheid en afstemming tussen bestuur en inwoners.

Herentals, zorgstad

Herentals is in de ruime regio een belangrijke zorgstad. De afgelopen jaren werd een uitgebreid netwerk aan zorgdiensten opgebouwd. Het stadsbestuur wil dit uitgebreide zorgnetwerk behouden en versterken, omdat we vinden dat Herentals deze regionale rol ook in de toekomst op zich moet nemen. We willen, als de financiële situatie het mogelijk maakt, verder inspelen op opportuniteiten door nieuwe dienstverlening aan te bieden in samenwerking met zorgpartners die nu reeds in Herentals operationeel zijn of dit in de toekomst kunnen worden. Met het opstellen van een zorgstrategisch plan brengen we de complementariteit van het zorgaanbod in beeld en stimuleren we het wegwerken van schotten. Als stadsbestuur nemen we het voortouw in de vorming van de eerstelijnszone in onze regio. We nemen hierbij de regierol op ons om een optimaal zorgaanbod in deze regio uit te bouwen.

We zetten in op het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor alle zorg- en welzijnsvragen. Onthaalmedewerkers moeten daarom voldoende opgeleid zijn zodat mensen met zorgvragen naar de juiste dienst worden doorverwezen.

Onze diensten moeten zo dicht mogelijk bij de mensen staan en dat telt zeker op vlak van zorg. We zorgen in het dienstencentrum voor een breed en uniek onthaal en zorgloket, waar iedereen met vragen terecht kan. Daarbij is onze dienstverlening erop gericht om mensen zo lang en zo kwalitatief als mogelijk thuis te laten wonen. Zo zullen we onder meer overgaan tot het oprichten van sociale restaurants. We breiden het dienstencentrum uit naar Noorderwijk en Morkhoven. Onze mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in het netwerk dat de zorgbehoevenden in staat moet stellen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarom bekijken we op welke manier we mantelzorgers kunnen waarderen zowel in functie van de mantelzorgpremie als in het faciliteren van een netwerk van mantelzorgers.

We willen de eigen kracht van onze inwoners ten volle benutten. Naar analogie met de buurtinformatienetwerken zetten we daarom buurtzorgnetwerken op. Daarmee willen we onder meer inzetten op de strijd tegen de vereenzaming.

Ons Woonzorgcentrum Sint-Anna wordt niet geprivatiseerd. We vormen een deel van het kortverblijf om tot een nieuwe zorgvorm: “oriënterend kortverblijf”. Zo geven we een gepast antwoord op complexe zorgvragen. We bekijken op welke manier we de zorg-en woonfunctie kunnen versterken. We zetten de vrijstelling van de onderhoudsplicht verder en behouden sociale correcties zoals inkomensgerichte tarieven.

In het kader van een snel verouderende bevolking nemen we het ouderenbeleidsplan als basis om acties te ontwikkelen naar de doelgroep van de senioren. We doen dit in nauw overleg met de adviesraad.

We willen de bevoegdheden van het bijzonder comité van de sociale dienstverlening op dezelfde wijze verder zetten en uitbreiden naar alle individuele maatschappelijke vragen en hulpverlening, ook van de stad, zodat het vertrouwelijke karakter gewaarborgd wordt.

Vandaag kan onze stad al rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers zowel uit het georganiseerde verenigingsleven als uit nieuwe vormen van vrijwilligersinzet. Ze verdienen alle waardering en ondersteuning. We zullen nagaan op welke manier we dit het best kunnen doen.

We voeren een parkeerkaart en parkeersticker in voor zorgverleners. Met de parkeerkaart kunnen zorgverleners tijdens hun dienst parkeren, zonder parkeerticket of schijf. Herentalsenaren die dat wensen, kunnen de parkeersticker voor hun oprit of garage plaatsen. Zo weten zorgverleners dat ze er tijdens hun dienst hun auto mogen parkeren.
We bewaken de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Rechten worden zoveel mogelijk automatisch toegekend, of persoonlijk bij mensen geleverd via het bezoekersproject.

We faciliteren de werking van het wijkgezondheidscentrum.

Iedere inwoner moet een actieve rol kunnen spelen in onze samenleving. Daarom willen we organisaties of diensten ondersteunen die inzetten op de sociale activering van mensen. We doen als stadsbestuur ook een beroep op sociale tewerkstelling, onder meer door zelf tijdelijke werkervaring, voorbereidende trajecten en wijkwerken aan te bieden, als opstap naar een volwaardige job. Via sociale economiebedrijven zetten we zowel als regisseur en als actor in op doorstroom.

Deze bestuursperiode stellen we een nieuw woonbeleidsplan op. Sociale en betaalbare huisvesting met een brede sociale mix blijft de leidraad om kwetsbare inwoners een kwalitatieve thuis te geven. Uitgangspunt bij de reeds geïnitieerde projecten (Stadsveld, Vorselaarsebaan en Koulaak) daarbij is dat we op de site ook belevingselementen en gemeenschapsvoorzieningen voor activiteiten willen realiseren. Voor nieuwe projecten wordt geen open ruimte meer aangesneden voor grote exclusieve sociale woonblokken, maar wordt er prioritair ingezet op innovatieve ontwikkelingen en inbreiding. We houden daarbij rekening met de noden voor kleinere wooneenheden voor eenoudergezinnen, jonge en kleine gezinnen en alleenstaanden.

Om de vergrijzing in Morkhoven op te vangen wordt er ingezet op serviceflats, bijvoorbeeld binnen de ontwikkeling van de Breidelstraat in combinatie met open ruimte en dorpsgemeenschapsvoorzieningen.

In de bestrijding van leegstand gaan we met het sociaal verhuurkantoor actief op zoek naar panden die voor renovatie in aanmerking komen waardoor we leegstand willen voorkomen, verkrotting en huisjesmelkerij willen tegengaan en tegelijk het aanbod verhogen door privéwoningen voor sociale bewoning op de huurmarkt te brengen.

In het kader van het nieuwe decreet kinderopvang bekijken we welke opportuniteiten zich kunnen aandienen om het aanbod naar buitenschoolse kinderopvang te kunnen uitbreiden.

Het AZ Herentals (AZH) is een absolute troef en trots van onze stad. Het AZH verdient de volle steun van het stadsbestuur om haar hoogkwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg verder te zetten. De functie van het verlenen van basiszorg in regionale context vormt daarbij het uitgangspunt. De stad zal initiatieven van het AZH die deze zorg verder uitbouwen, ten volle ondersteunen. Het stadsbestuur neemt inzake de financiële regeling rond de statutaire pensioenlast het initiatief om de gordiaanse knoop te ontwarren en de financiële gezondheid van de stad te vrijwaren.

Samen met To walk again zetten we daar waar mogelijk samen met onze partners in op het zo toegankelijk mogelijk maken van onze stad.

We blijven werk maken van sensibiliseringscampagnes inzake gezonde levensstijl, geestelijke gezondheidszorg, de promotie van gezonde voeding, alcohol- en drugpreventie. Samen met het Rode Kruis zetten we in op dringende geneeskundige hulpverlening, met onder andere de verspreiding van automatische externe defibrillatoren (AED’s) op ons grondgebied. In het kader van Neteland en ISOM werken we met de scholen en de politie aan een preventief drugbeleid maar zullen we in het kader van handhaving ook overlast opvolgen.

We maken werk van een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid waarbij mensen in armoede zelf kansen krijgen en initiatieven kunnen nemen. We focussen daarbij op het terugdringen van kinderarmoede. We onderzoeken de mogelijkheid om, met respect voor de privacy, een efficiëntere samenwerking (gegevensuitwisseling) met de scholen op te zetten in het snel detecteren en bestrijden van armoede. De bestaande sociale initiatieven zetten we voort en we spelen in op opportuniteiten die zich voordoen. We willen daarbij ook werk maken van het ethisch verantwoord invorderen van schulden. Met de vrijetijdspas/uitpas in het kader van Neteland stimuleren we een inclusieve samenleving waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om deel te nemen.

We bestrijden racisme en discriminatie en zetten in op integratie, het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid en stimuleren initiatieven in een onthaalbeleid voor nieuwkomers.

Ook onze solidariteit met het Zuiden behouden we door de erkenning als Fairtrade gemeente verder te promoten. We hervormen de dienst Internationale samenwerking en zetten organisatiebreed in op duurzaamheid en de SDG’s.

Ondernemers: welkom!

Herentals wil haar ondernemers beter ondersteunen. We organiseren met Handelshart Herentals vzw een nieuw overlegmodel tussen ondernemers en stadsbestuur. In dit overlegorgaan beslissen handelaars, horecanten en ondernemers mee over zaken die hen aanbelangen. Binnen dit overlegorgaan starten we een promotiefonds op, waarbij elke ondernemer op het grondgebied een bijdrage levert. Het stadsbestuur verdubbelt haar bijdrage.

We zetten een starterscentrum op in de Zandstraat, waar startende ondernemers hun project kunnen uittesten, als opstap naar een permanente winkel. Pop-ups worden ondersteund als opstap naar duurzame uitbating. Starters krijgen een overzichtelijke onthaalbrochure.

We willen bloeiende winkelstraten. We rollen het strategisch commercieel actieplan daarom verder uit, verhogen de beleving in de winkelstraten en plannen creatieve initiatieven om nieuwe handelaars en bezoekers aan te trekken.

De progressieve leegstandheffing wordt verhoogd. Leegstaande panden worden duidelijk geïnventariseerd in een leegstandregister. Starters kunnen op basis van dit register vlot terugvinden welke panden beschikbaar zijn voor hun zaak.

De voorschriften voor ontwikkeling op onze bedrijventerreinen moeten aangepast worden aan de hedendaagse economische realiteit, zodat we ook vlotter en flexibeler vergunningen kunnen verlenen. We activeren het overleg met de hogere overheden om dit te realiseren. De veiligheid van onze bedrijventerreinen wordt verbeterd met onder andere camerabewaking. In samenwerking met IOK en de buurgemeenten zullen we de infrastructuur op het industrieterrein verbeteren.
Onze land- en tuinbouwers worden beter in de kijker gezet. We richten een hedendaags en dynamisch landbouwleerpad in langs de bedrijven en bijzondere teelten op ons grondgebied, als educatieve en toeristische troef. De streekmarkt bouwen we uit tot een jaarlijks event. Onze lokale producten worden zoveel mogelijk in de verf gezet, met een streekproductenmand. Hiervoor wordt een samenwerking met sociale economie bekeken.

We zetten in op 'minder hinder'-maatregelen bij werkzaamheden, waarbij onze handelaars zoveel mogelijk ontzien en ondersteund worden. Onze handelaars en ondernemers krijgen zo snel mogelijk informatie over werkzaamheden en de impact hiervan op de mobiliteit.

Plekken voor co-working worden gestimuleerd, zowel op bedrijfssites, als op kleinere schaal in woonprojecten.

Bij evenementen die een meerwaarde vormen voor lokale ondernemers, wordt in overleg met horeca en middenstand bekeken hoe de bezoekers zoveel mogelijk naar de winkelstraten en horecagelegenheden aangetrokken kunnen worden.

Leefbare, kwaliteitsvolle en veilige stad

Vlaanderen verwacht de komende 10 jaar een bevolkingsgroei van 5 procent, die voornamelijk moet opgevangen worden in kleine en grote steden, dus ook in Herentals. We moeten daarom verstandig omgaan met onze ruimte.

Groei betekent niet enkel meer inwoners en nood aan ruimte. Groei betekent ook meer behoefte aan zorg, recreatie en ontmoeting. Belangrijke bezorgdheden die samenhangen met groei en verdere verdichting zijn onder meer ook gezonde lucht en wateroverlast. Onze stad staat dus voor een complexe ruimtelijke uitdaging, die nieuwe oplossingen vergt. Wij hebben hierover een duidelijke visie: Herentals moet kwalitatief groeien, met behoud van haar eigenheid en kwaliteiten.

Wij gaan daarom voluit voor verdichting en zetten in op hergebruik en meervoudig gebruik van panden om onze open ruimte maximaal te vrijwaren, bijvoorbeeld door schoolinfrastructuur na schooluren ter beschikking te stellen voor verenigingen, feestgelegenheid op bedrijvensites toe te laten of parkeerterreinen van winkels na openingsuren open te stellen.

We maken werk van een bloeiend centrum en een aangename Grote Markt. We werken verder aan de ontwikkeling van het binnengebied aan het Stadspark, met de creatie van een ruime ondergrondse parking en hedendaagse woningen aan het park. De ondergrondse parking moet op termijn de parkeerplaatsen op de Grote Markt vervangen. Vanaf dat moment kunnen we gefaseerd de Grote Markt parkeervrij maken, om steeds verder in te zetten op beleving, vergroening en opwaardering. We onderzoeken alternatieven voor de weinig toegankelijke kasseien in het kernwinkelgebied.

De stad wil verder de as Olympiadelaan-Belgiëlaan-Augustijnenlaan-jachthaven inrichten tot een groene en toegankelijke stadsboulevard. Hiervoor start de stad met een studie voor een grondige hertekening van de toegangswegen tot het centrum, het mobiliteits- en parkeerbeleid in en rond de stad en de verbinding tussen groene longen en bruisend centrum.

Morkhoven en Noorderwijk zijn onze landelijke parels en moeten hun eigenheid kunnen behouden. Winkelen in dorpen en buurten moet mogelijk zijn. Vooral in Morkhoven kan dit beter uitgebouwd worden, waarbij in een langetermijnvisie voorzieningen (lokale handel, apotheker, bankautomaat, …) beter aan het dorpsplein gekoppeld kunnen worden. Door het dorpsplein van Morkhoven beter in te delen en aantrekkelijker te maken, met ook betere verlichting, wordt deze koppeling ondersteund. Een verkeersveilige fietsdoortocht is hier prioritair voor Wiekevorstseweg en Molenstraat.

We willen de open ruimte tussen de dorpskern van Morkhoven en het fietspad op de oude spoorwegbedding behouden en inrichten als een dorpspark met ruimte voor ontmoeten, sport en spel. We laten hier ook bescheiden ontwikkeling van doelgroepenwoningen en serviceflats toe om senioren of hulpbehoevenden een verblijf in hun vertrouwde dorp te kunnen garanderen.

Voor het binnengebied in Noorderwijk wordt een masterplan uitgewerkt. De stad ondersteunt het overleg tussen de verschillende partners in een plan dat voor iedereen een win-win oplevert en op maatschappelijk vlak en lange termijn een grote meerwaarde creëert voor het hele dorp. Het binnengebied zou ruimte moeten bieden voor een nieuwe gemeenschapszaal. Ook een verkeersveilige doortocht door het dorp van Noorderwijk voor de zwakke weggebruikers is prioritair.

Er komt een nieuwe sporthal in Noorderwijk. De huidige sportclubs krijgen prioritair ruimte in deze nieuwe sporthal, conform het behoefteonderzoek.

Onze stad wordt omringd door hoogwaardige natuurgebieden. Wij willen, via stapstenen en corridors langs de Kleine Nete, de waardevolle fauna en flora van Vuilvoort-Roest in verbinding brengen met de Hellekens-Olens Broek. We herstellen de oude vestenstructuur tot een hedendaagse groene stadsgordel. Het ingediende subsidiedossier om Herentals als vestingstad op de kaart te zetten wordt ondersteund. Het Greesbos wordt een speelbos.

Bij de ontwikkeling van Wuytsbergen-Ekelen bewaken we de eerder uitgewerkte visie die werd opgemaakt in overleg met de buurt en de eigenaars. Verdere woonontwikkeling zal participatief gebeuren en gaat gepaard met het verbeteren van de verkeersveiligheid, het openmaken van fiets- en wandelwegen, het openstellen van het waardevolle Poederbos als extra stadspark en het opwaarderen van de verborgen historische bunkers. De stad pakt prioritair het sluipverkeer in de wijk aan.

Onze straten moeten groener en netter. Hierbij rekenen we niet alleen op de stadsdiensten, maar ook op burgerinitiatieven. Onze prachtige parken kunnen meer benut worden voor gemeenschapsvormende initiatieven, zoals picknicks, … Het opgestarte initiatief met het regionaal landschap om bossen te realiseren in Herentals zetten we onverminderd voort.

We zetten verder in op de vernieuwing van de riolering en het openbaar domein. Hierbij doen we beroep op subsidies van VMM. We voeren projecten uit in de Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Herenthoutseweg (van ring tot Sint-Jansstraat), Lierseweg (van ring tot Zandpoort), Sint-Antoniusstraat, Watervoort, Toekomstlaan en Wolfstee.

In Herentals hebben we de unieke kans om warmte uit de aarde te gebruiken om ons van energie te voorzien. We willen deze mogelijkheden van geothermie dan ook alle kansen bieden. Samen met de partners IOK, VITO en FLUVIUS werken we aan een warmteplan en masterplan geothermie.

Er komt meer blauw op straat. Wijkagenten worden beter ondersteund in hun werkzaamheden en moeten dicht bij onze inwoners staan. De politiezone zet in op de handhaving van snelheidslimieten, prioritair in het centrum en aan scholen.

Het veiligheidsschild rond onze stad wordt uitgebouwd, met een sluitend ANPR-camerasysteem (camera’s met nummerplaatlezers). Hiermee kan de politie op snelheid en tonnagebeperking controleren, maar ook inbraken beter opsporen.

De politiezone en brandweerzone ontvangen voldoende middelen en faciliteiten om hun taken professioneel, efficiënt en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

De gemeenschapswachten krijgen meer uitgebreide bevoegdheden op het vlak van handhaving.

Onze BIN’s (buurtinformatienetwerken) worden maximaal ondersteund.

Verkeersveiligheid voor iedereen

Verkeersveiligheid is een van de belangrijkste aandachtspunten van het bestuur. De stad wil een ambitieus mobiliteitsplan en een nieuw parkeerbeleid realiseren en hier de nodige acties en middelen aan koppelen. We onderschrijven daarbij het STOP-principe, waarbij de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer zoveel mogelijk gefaciliteerd worden.

De grote mobiliteitsuitdagingen kan de stad niet alleen oplossen. Samenwerking met buurgemeenten, andere overheden en mobiliteitspartners is de boodschap. De provinciale mobiliteitsstudie Midden-Kempen legt de krijtlijnen vast om het verkeer in onze regio via de modal shift 50/50 in goede banen te leiden. Hierbij is het de bedoeling om het autogebruik te verminderen, en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te verhogen. De stad zal onverminderd de aanbevelingen uit de mobiliteitsstudie Midden-Kempen opvolgen en van de partners hetzelfde engagement verwachten. Op het vlak van stedenbouw willen we hiervoor evolueren van een parkeernorm naar een mobiliteitsnorm.

Onze stad moet een inhaalbeweging maken op het vlak van veilige voetgangers- en fietsersinfrastructuur. Door de toegangswegen Herenthoutseweg, Wiekevorstseweg/Molenstraat en Lierseweg aan te pakken, kunnen we hier belangrijke knelpunten wegwerken. Ook moet het comfort van voet- en fietspaden in het centrum beter. We zoeken hier op korte termijn naar een oplossing, waarbij we rekening houden met comfort, toegankelijkheid, historisch karakter, prijs en uitvoeringstermijn. Verder willen we het systeem van fietsstraten invoeren binnen een doordacht mobiliteitsplan. In deze straten mogen auto's fietsers niet inhalen. Ook het systeem van schoolstraten wordt verder uitgebouwd. Verder realiseren we ook veilige fietsroutes naar school.

We investeren, in voldoende veilige en overdekte fietsenstallingen voor fietsen in het kernwinkelgebied en aan het station. Bij de heraanleg van straten zorgen we voor structurele en duurzame oplossingen. We hebben aandacht voor de noden van mensen met rolstoelen, kinderwagens en elektrische scooters. We ondersteunen initiatieven op het vlak van deelmobiliteit.

In samenwerking met de provincie maken we van Herentals het knooppunt van de fiets-o-strades in de Kempen.

Langs gewestwegen en verbindingswegen zorgen we zoveel mogelijk voor veilige en afgescheiden fietspaden.

We blijven druk uitoefenen op Infrabel/NMBS om het goedgekeurde masterplan van de stationsomgeving uit te voeren. We ijveren bij de Lijn voor een goede verbinding van Noorderwijk en Morkhoven. We overleggen met de Lijn ook hoe we het stadscentrum zoveel mogelijk kunnen ontlasten.

Er wordt een verordening opgemaakt die leveranciers verplicht om te leveren buiten de begin- en einduren van de scholen. Er komt meer controle op doorgaand vrachtverkeer.

Bruisende stad

We willen van Herentals een bruisende stad maken. We willen onze stad op de kaart zetten als aangename woon- en werkstad waar het aangenaam vertoeven is, en waar altijd wel iets te beleven valt.

Onze stad is een geliefde plaats voor allerhande evenementen. We ondersteunen organisatoren van evenementen en bieden hen een kader aan waarbinnen zij in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven evenementen kunnen organiseren. Om een klantgerichte werking mogelijk te maken en om organisatoren de nodige ademruimte te geven, werken we hier een globale visie rond uit. Deze omvat de beschikbare locaties met de gewenste types van evenementen.

Onze Herentalse verenigingen en organisatoren moeten bij de organisatie van activiteiten en evenementen voorrang krijgen. We blijven onze verenigingen ondersteunen in hun werking en verhogen de werkingssubsidie van de erkende verenigingen van onze stad.

Activiteiten die een meerwaarde zijn voor onze winkelstraten, zijn welkom op de Grote Markt. Voor activiteiten die hinderlijk zijn voor onze middenstand en bewoners, worden alternatieven aangeboden. We willen een betere spreiding in de tijd en een meer gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen.

Er komt een nieuwe polyvalente stadsfeestzaal op de huidige locatie van zaal ‘t Hof. In Noorderwijk en Morkhoven kan de vraag naar een eigen jeugdhuis ondersteund worden.

Herentalsenaren die uitzonderlijk presteren op het vlak van cultuur, sport, wetenschap, … worden passend gehuldigd tijdens een volksfeest waar alle inwoners op worden uitgenodigd.

We willen meer inzetten op toerisme. Hiervoor onderzoeken we de haalbaarheid voor erkenning als toeristisch centrum. Ons rijke historische patrimonium is één van de vele troeven van onze stad. De ambitie moet hoger liggen, met vernieuwende projecten, waarbij we de link leggen tussen cultuur, erfgoed, toerisme, beleving en horeca. Onze streekproducten, van onze eigen producenten en handelaars, worden hierbij zoveel mogelijk gepromoot. Domein Le Paige krijgt de nodige opwaardering zoals bepaald in het beheersplan. Voor andere sites met beheersplan worden de nodige onderhoudswerken (met subsidie) ingeschreven. Het Begijnhof wordt meer ingevuld als belevingssite en beter geïntegreerd in het Begijnhofpark. Indien mogelijk wordt hier een horecagelegenheid of Bed & Breakfast uitgebouwd.

We stellen een erfgoedcoördinator aan. Onder impuls van deze erfgoedcoördinator ontwikkelt de stad een cultureel erfgoedbeleid en voert het haar culturele erfgoedopdracht kwalitatief uit. De erfgoedcoördinator vormt de verbinding tussen de stedelijke erfgoedactoren, de rijke roerende erfgoedcollecties, de relevante wet- en regelgeving en de betrokken gemeenschappen.

We organiseren een patrimoniumbeheer op lange termijn. We volgen hierbij beter de adviezen van Monumentenwacht op en zetten samenwerkingen met de provincie op voor onderhoud op lange termijn van onze monumenten.

We openen de kunstencampus in de Molenvest. In de nieuwe kunstencampus is er plaats voor voorstellingen, tentoonstellingen concerten, lezingen en andere activiteiten van Herentalse verenigingen.

In een doorgedreven samenwerking met het Beheersorgaan organiseren we een laagdrempelig en kwaliteitsvol cultuuraanbod. In samenwerking met de bibliotheken van Neteland, bouwen we de bib verder uit tot een belevings- en ontmoetingsruimte

Het Netepark wordt gerenoveerd. We onderzoeken ook of de toegang tot het droge gedeelte van het Netepark in de zomer gratis kan voor de Herentalsenaar.

We voorzien cofinanciering voor de aanleg van een veld voor veldhockey.

Op het vlak van vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren ontwikkelen we een lange termijn visie, waarbij samenwerking centraal staat. We willen Herentals uitbouwen als een kindvriendelijke stad met opvangmogelijkheden voor alle kinderen, na de schooluren en tijdens de schoolvakantie. Hierbij organiseren we geen aanbod dat concurreert met het particulier aanbod, versterken we de verbinding tussen kansengroepen en het vrijetijdsaanbod, bieden we ruimte aan burgerinitiatieven voor en door jongeren en digitaliseren we zonder de werkelijke contacten uit het oog te verliezen.

De receptiewerking wordt hervormd en gemoderniseerd. Trouwers ontvangen voortaan een Helemaal Herentals Cadeaucheque, in plaats van een receptie. Dit ligt in de lijn met de eerder genomen beleidsbeslissingen om cadeaucheques te voorzien voor personeel en jubilarissen.

De kermissen worden opgewaardeerd en in een nieuw jasje gestoken, met meer beleving en een efficiëntere opstelling. In elke deelgemeente komt een volwaardige, kwalitatieve kermis.

De jumelages zijn vooral gericht op IJsselstein en worden thematisch georganiseerd.

Moderne en transparante dienstverlening

De stedelijke administratie krijgt verregaande verantwoordelijkheid, waardoor zij sneller, efficiënter en klantgerichter haar taken kan uitvoeren. Het principe van rentmeesterschap leidt ons als bestuurders in onze relatie de administratie.

We integreren het OCMW en stad verder onder het merk 'Stad Herentals'. We investeren in city marketing en wervende promotie voor de stad, met het DNA-onderzoek van Herentals – stad van aanpakkers - als uitgangspunt.

We onderzoeken de mogelijkheid om stedelijke dienstverlening te organiseren in de dorpshuizen van Noorderwijk en Morkhoven. We bekijken de mogelijkheden van thuisbezorging en willen hier een pilootproject voor opstarten. We organiseren zitdagen van het schepencollege in de dorpshuizen van Noorderwijk en Morkhoven. Bij belangrijke hervormingen streven we naar een gelijkaardige en gelijkwaardige aanpak voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
Het vergunningenbeleid moet performanter, met kortere doorlooptijden en een meer klantvriendelijke aanpak. Goede projecten en doorlooptrajecten worden gebundeld en als inspiratie aangeboden aan toekomstige ontwikkelaars. Constructieve voorbesprekingen moeten ontwikkelaars zowel inspiratie als richtlijnen bieden.

Burgers moeten op een vlotte manier meldingen kunnen doen bij de stadsdiensten en het bestuur. We willen de stadsapp en het meldingsformulier op de website breder bekend maken bij de burgers. Voor mensen die minder vlot toegang hebben tot digitale media, blijven telefoon, stadsloket, brief of persoonlijke contacten uiteraard bestaan.

Het straatbeeld van onze stad moet netter. De stedelijke werkplaats moet beter ondersteund worden om haar kerntaken uit te voeren. Voor taken die te veel tijd of expertise kosten, wordt bekeken of deze niet beter uitbesteed kunnen worden. De samenwerking met Boskat wordt behouden, onder de vorm van een flexibel contract voor piekmomenten. Er wordt ook gekozen voor onderhoudsvriendelijke beplanting. We onderzoeken ook of samenwerkingen met scholen of jeugdbewegingen mogelijk zijn.

Het onderhoud op de begraafplaatsen van Morkhoven, Noorderwijk en Herentals wordt prioritair aangepakt. Het onderhoud moet er beter, maar ook structurele ingrepen, met veilige en toegankelijke paden dringen zich op. Er wordt gepast respect opgebracht voor onze oud-strijders. Op de begraafplaatsen van Noorderwijk en Morkhoven wordt ook een plek ingericht als sterretjesweide en er komen afscheidsruimtes.

De verhuizing van het stadsarchief naar het centrale archiefdepot op de Molenvest wordt te baat genomen om de archiveringsachterstand op te halen. De informatie wordt kwalitatief beheerd en optimaal beschikbaar gesteld.

We verhogen de bestuurskracht door pro-actief samen te werken met gemeenten in onze regio, zoals binnen Neteland en ISOM, Kempens Karakter en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

Er is een schepen met de specifieke bevoegdheid van dierenwelzijn aangesteld. Er komen hondenlosloopweides. Er komt een plan voor een lange termijn aanpak van de zwerfkattenproblematiek. Het Vogelopvangcentrum van Herenthout ontvangt jaarlijks een subsidie van de stad. We hebben aandacht voor bijvriendelijkheid, bijvoorbeeld via acties en beplantingen.

Financiën op orde

Het nieuwe bestuur wordt geconfronteerd met een financieel weinig rooskleurige startpositie. Bij de start van de vorige legislatuur bedroeg het vertrekpunt -1 miljoen euro (2019) bij gelijkblijvend beleid. Voor het nieuwe bestuur is dat –4,4 miljoen euro (2025). De reden voor deze verslechterde toestand ligt in de facturen die de hogere overheid (zowel Vlaams als federaal) doorschuift naar de lokale overheid en die het fiscaal draagvlak van de lokale overheid ondergraven.

Als stad met een regionale functie zorgen we voor uitgebreide dienstverlening in een ruime regio (vb. Netepark, Cultuurcentrum, bibliotheek met regionale uitstraling, Woonzorgcentrum Sint Anna…), maar wordt het fiscaal draagvlak hiervoor slechts geleverd door de 28.000 eigen inwoners. Deze bestuursploeg heeft dus een moeilijke puzzel moeten leggen.

Er werd een bestuursakkoord met duidelijke ambitie uitgewerkt voor de komende zes jaar, waarbij we telkens geconfronteerd worden met het beperkte financiële draagvlak. Dit bestuursakkoord is voorgelegd aan de stadsadministratie, stakeholders en burgers en zal vertaald worden in een sluitende meerjarenplanning met dubbel financieel evenwicht waarin de doorrekening van dit bestuursakkoord vervat zit.

Het stadsbestuur zal om het financiële draagvlak te verbreden onder andere verder maximaal inzetten op het verkrijgen van subsidies van hogere overheden, om met deze middelen projecten te realiseren. We zullen ook verder de kaart trekken van het punctueel verhogen van de ontradingsbelastingen (zoals bv de leegstandheffing).

Ook zorgen we voor het ontwarren van het belastingkluwen van de ondernemers. De bijdragen moeten billijker, transparanter en eenvoudiger en zal er bewaakt worden dat er een beter evenwicht is tussen bijdragen en dienstverlening.

Daarnaast zal de stad deze bestuursperiode een aantal niet-strategische gebouwen of eigendommen verkopen, verhuren of in erfpacht geven. Dat gaat concreet over onder meer de locaties van de twee academies, die bij de opening naar de kunstencampus op de Molenvest verhuizen.

Als nieuw bestuur willen we, ondanks de financiële beperkingen, niet besparen op het personeel. Dat heeft de afgelopen jaren al enkele besparingsrondes ondergaan. Zij moeten kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen blijven leveren. We willen wel dat ze zich kunnen toeleggen op het werk waar ze voor opgeleid zijn. Taken die te tijdrovend zijn of bepaalde expertise vragen die we niet in huis hebben, met behoud van kwaliteit en eenzelfde of lagere prijs, worden uitbesteed.