Eerstelijnszone Middenkempen start deze week met Covid-coaching. Hiermee ondersteunen ze Vlaanderen in zijn acties om het Covid 19-virus in te dammen en de heropflakkeringen en de lokale uitbraken te kunnen beheersen. Ook onze stad neemt deel aan dit initiatief.

De Vlaamse intensieve testing, contactonderzoek en bronopsporing gebeuren in zeer nauwe samenwerking met huisartsenkringen, triagecentra en ziekenhuizen. Het is van groot belang dat al deze gegevens ook zo snel mogelijk bij de lokale besturen komen zodat zij de plaatselijke toestand op de voet kunnen volgen en indien nodig gepast kunnen reageren. Door de vertrouwelijkheid van de gegevens is dit uiteraard niet evident en daarom is er binnen de eerstelijnszones een nauwe samenwerking opgestart tussen huisartsen en de 7 lokale besturen van Netelend Welzijn en Zorg. 

We willen daarmee complementair werken aan het huidige systeem van testing en contact tracing. Huisartsen merken dat in sommige gezinnen of clusters meer begeleiding nodig is om het hele proces te doen slagen. Het is immers van groot belang dat de voorziene quarantaine strikt wordt nageleefd. Het lokaal bestuur kan hier een belangrijke rol spelen om de gezinnen te ondersteunen.”

 

Covid coaching

Wanneer een huisarts gealarmeerd wordt door de context van zijn patiënt of door andere zorgaanbieders dan worden de signalen geëvalueerd in overleg met het Covid 19-team. Dat team bestaat uit  de voorzitter van de Eerstelijnszone en tevens ook medisch adviseur, noodplanningscoördinatoren (NPC) en ondersteuners van ISOM. Het team evalueert of de persoon, zijn gezin of cluster nood hebben aan begeleiding.  Die begeleiding kan een hulp zijn bij het gesprek met de contact tracing of ondersteuning bij het respecteren van de veiligheids- en quarantainemaatregelen thuis.

Schepen Peter Bellens : De coaching gebeurt door een huisbezoeker, wat een extra taak is voor maatschappelijk werkers van de sociale diensten van de 7 lokale besturen. Zij volgen de mensen en hun omgeving op en begeleiden hen bij het correct uitvoeren en respecteren van “de 6 gouden regels” én de eventuele quarantaine.

 

Ter herinnering hierbij nog eens de 6 gouden regels

  • De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep, en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
  • Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
  • U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet.
  • Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel van 5 personen en kinderen jonger dan 12.
  • Beperk uw fysieke contacten. Buiten uw gezin mag u nauwer contact hebben met een groep van maximaal 5 personen, de zogenoemde uitgebreide bubbel. Waar deze bubbel voorheen wekelijks mocht veranderen, moet deze groep van 5 mensen nu vast blijven.
  • Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. Georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding mogen met maximaal 50 personen.