Op woensdag 25 november mochten we vernemen dat de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir een belissing heeft genomen over het beroep in het kader van de aanvraag voor het plaatsen van nieuwe windmolens.

Voor de locatie Plassendonk heeft de minister de vergunning verleend voor windmolen 1 en 3 en geweigerd voor windmolen 2. Dit wordt betreurd door het stadsbestuur van Herentals. Voor Hoevereveld heeft de minister niet beslist over de aanvraag voor het plaatsen van twee windmolens. Hierover is het stadsbestuur tevreden, maar we blijven uiterst waakzaam. De exploitant heeft immers nog een beroepsmogelijkheid bij de raad voor vergunningsbetwisting.

Met betrekking tot de beslissing over de windmolens op de locatie Plassendonk betreurt het stadsbestuur de gedeeltelijke vergunning. Aan de verleende omgevingsvergunning voor windturbines W1 en W3 te Plassendonk werden door de minister voorwaarden opgelegd die gekoppeld zijn aan de stedenbouwkundige handelingen zoals het minimale geïnstalleerde vermogen van de winturbines, de verplichting tot het bouwen van al de vergunde windturbines, het beperken van reclame op de masten en het naleven van adviezen van verscheidene instanties,... Er worden ook voorwaarden opgelegd inzake milieu zoals de modulering van de geluidsoverlast en er zijn periodes bepaald waarbinnen de windturbines stil gelegd moeten worden om de impact op vleermuizen te beperken. Inzake de aangevraagde vegetatiewijziging wordt een heraanplant van 3 nieuwe bomen en 15 meter beukenhaag opgelegd.

Het stadsbestuur had vroeger al aan de buurt beloofd dat zij alle juridische middelen zou uitputten en dat zal zij ook doen. Er is een termijn van 45 dagen voor de beroepsprocedure. Maandag 30 november zal op het college van burgemeester en schepenen een dossier voorgelegd worden om een beroep tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Het schepencollege acht de opgelegde voorwaarden onvoldoende en is ervan overtuigd dat de aangevoerde argumenten om de derde windmolen te weigeren evenzeer van toepassing zijn op de twee andere windmolens. De foto’s die het stadsbestuur overmaakte naar aanleiding van de GOVC verduidelijken dat de lijninfrastructuren van de E313 en het Albertkanaal visueel geen onderdeel zijn van het landschap. Er is visueel dan ook geen sprake van een bundeling met bestaande infrastructuren.

Het stadsbestuur blijft ook hameren op het feit dat het niet tegen windturbines op zich is.

We begrijpen de bezorgdheid van de minister van Omgeving om de Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen. Dit bewijzen we door gunstige adviezen af te leveren in de omgeving die volgens ons daarvoor geschikt is, zoals bijvoorbeeld op het industrieterrein. De stad wil echter geen windturbines op Plassendonk. We blijven dus bij ons standpunt. Hiermee blijven we ook achter de 249 bezwaarschriften van onze bewoners staan.

Daarnaast laat de kaart in bijlage duidelijk zien dat er in en rond Herentals (regio Neteland) al 8 windmolens staan die duidelijk zichtbaar zijn vanuit de woonkernen van Herentals. Bovendien zijn er nog 12 windmolens vergund, die nog niet gebouwd zijn. Het blijft daarom niet wenselijk dat de rest van de open ruimte wordt opgevuld met nieuwe windturbines.

Schepen voor woonbeleid Peter Bellens : Op de kaart zien we hoe dicht windmolens van 140 meter hoog staan vlakbij dichtbevolkte wijken. Op een halve kilometer zijn er 192 adressen, op een kilometer 1.659 adressen en op 2 kilometer 5.016 adressen. Dit betekent dat een groot deel van Herentals impact zal voelen van deze windturbines. De windmolens bevinden zich bovendien vlakbij een grote scholengemeenschap, met 2.000 scholieren op minder dan 2 kilometer afstand. Samen met onbeantwoorde vragen op het vlak van geluidsoverlast, slagschaduw of de invloed op dieren, is dit voor ons meer dan reden genoeg om bij ons vroegere besluitvorming te blijven.